پادکست | مهدوی کیا: تیم‌های دیگر قهرمان می‌شوند کسی حرف از «مهندسی» نمی‌زند!

پادکست | مهدوی کیا: تیم‌های دیگر قهرمان می‌شوند کسی حرف از «مهندسی» نمی‌زند! https://www.khabaronline.ir/news/1266929/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C