ویدئو / خلاصه فینال جام حذفی و قهرمانی تراکتور

ویدئو / خلاصه فینال جام حذفی و قهرمانی تراکتور https://www.isna.ir/news/99061309884/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1

ویدئو / گل‌های هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران

ویدئو / گل‌های هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران https://www.isna.ir/news/99053123024/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ویدئو/ گل‌های هفته بیست ونهم لیگ برتر فوتبال ایران

ویدئو/ گل‌های هفته بیست ونهم لیگ برتر فوتبال ایران https://www.isna.ir/news/99052618769/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ و هفتم لیگ برتر فوتبال ایران

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ و هفتم لیگ برتر فوتبال ایران https://www.isna.ir/news/99051208294/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ و ششم لیگ برتر فوتبال ایران

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ و ششم لیگ برتر فوتبال ایران https://www.isna.ir/news/99050401859/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ویدئو / گل‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/99042921170/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / گل‌های هفته ۲۴ لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته ۲۴ لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/99042216181/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / تماشاخانه ایسنا؛ «مربای فوتبال!» به روایت مجید مظفری

ویدئو / تماشاخانه ایسنا؛ «مربای فوتبال!» به روایت مجید مظفری https://www.isna.ir/news/99040806150/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/98121007406/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو/ مقایسه سوابق دو سرمربی احتمالی تیم ملی فوتبال

ویدئو/ مقایسه سوابق دو سرمربی احتمالی تیم ملی فوتبال https://www.isna.ir/news/98111107460/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84