ویدئو / تماشاخانه ایسنا؛ «مربای فوتبال!» به روایت مجید مظفری

ویدئو / تماشاخانه ایسنا؛ «مربای فوتبال!» به روایت مجید مظفری https://www.isna.ir/news/99040806150/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/98121007406/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو/ مقایسه سوابق دو سرمربی احتمالی تیم ملی فوتبال

ویدئو/ مقایسه سوابق دو سرمربی احتمالی تیم ملی فوتبال https://www.isna.ir/news/98111107460/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / گل‌های هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/98110604451/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / گل‌های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/98093022163/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / گل‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/98092417539/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / گل‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/98092014783/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / گل‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/98091006408/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / گل‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

ویدئو / گل‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال https://www.isna.ir/news/98090502814/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / مرور چند رکورد تاریخی در فوتبال جهان

ویدئو / مرور چند رکورد تاریخی در فوتبال جهان https://www.isna.ir/news/98090200354/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86