ویدئو / تمرین تیم‌های ملی فوتبال بزرگسالان و امید

ویدئو / تمرین تیم‌های ملی فوتبال بزرگسالان و امید https://www.isna.ir/news/98042211525/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF

ویدئو / تمرین تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان

ویدئو / تمرین تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان https://www.isna.ir/news/98032611757/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86

ویدئو / خلاصه دیدار دوستانه فوتبال ایران و کره جنوبی

ویدئو / خلاصه دیدار دوستانه فوتبال ایران و کره جنوبی https://www.isna.ir/news/98032109643/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

ویدئو / خلاصه فینال پرحاشیه پرسپولیس – داماش

ویدئو / خلاصه فینال پرحاشیه پرسپولیس – داماش https://www.isna.ir/news/98031305684/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4

ویدئو / خلاصه دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا

ویدئو / خلاصه دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا https://www.isna.ir/news/98031205032/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

ویدئو / اتفاقات تلخ بعد از دیدار پرسپولیس – سپاهان

ویدئو / اتفاقات تلخ بعد از دیدار پرسپولیس – سپاهان https://www.isna.ir/news/98030903900/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86

ویدئو / معارفه رسمی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال

ویدئو / معارفه رسمی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال https://www.isna.ir/news/98030803427/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

ویدئو / جلالی: غیرممکن است فوتبال در ایران خصوصی شود

ویدئو / جلالی: غیرممکن است فوتبال در ایران خصوصی شود https://www.isna.ir/news/98030602482/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

ویدئو / «فصل سخت» به روایت برانکو

ویدئو / «فصل سخت» به روایت برانکو https://www.isna.ir/news/98030401618/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88

ویدئو / اظهارات مدیرعامل پرسپولیس درباره آفت دولتی‌بودن

ویدئو / اظهارات مدیرعامل پرسپولیس درباره آفت دولتی‌بودن https://www.isna.ir/news/98022211810/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86