مجیدی به استقلالی‌ها استراحت داد

مجیدی به استقلالی‌ها استراحت داد https://www.khabaronline.ir/news/1399335/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

پاتوسی بازی با استقلال را از دست داد

پاتوسی بازی با استقلال را از دست داد https://www.khabaronline.ir/news/1399331/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

علی دایی و کریم باقری در کنار رائول، ژاوی و روماریو

علی دایی و کریم باقری در کنار رائول، ژاوی و روماریو https://www.khabaronline.ir/news/1399327/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%98%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88

فرصت ۶۰ روزه استقلال برای فرار از محرومیت نقل و انتقالاتی/عکس

فرصت ۶۰ روزه استقلال برای فرار از محرومیت نقل و انتقالاتی/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1399303/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس مشخص شد

آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس مشخص شد https://www.khabaronline.ir/news/1399284/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

سعیدی: امکان گفت‌وگو با دادکان وجود دارد

سعیدی: امکان گفت‌وگو با دادکان وجود دارد https://www.khabaronline.ir/news/1399279/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

اولین واکنش سعادتمند بعد از خروج از دادسرا

اولین واکنش سعادتمند بعد از خروج از دادسرا https://www.khabaronline.ir/news/1399276/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7

مذاکرات استقلال با سازمان هواپیمایی کشوری

مذاکرات استقلال با سازمان هواپیمایی کشوری https://www.khabaronline.ir/news/1399267/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C

واکنش باشگاه پرسپولیس به لغو سفر بیرانوند

واکنش باشگاه پرسپولیس به لغو سفر بیرانوند https://www.khabaronline.ir/news/1399220/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF

پرسپولیس موقتا از محرومیت فرار کرد

پرسپولیس موقتا از محرومیت فرار کرد https://www.khabaronline.ir/news/1399209/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF