آنالیزور سابق کی‌روش مهمان سمینار دل‌بوسکه

آنالیزور سابق کی‌روش مهمان سمینار دل‌بوسکه https://www.khabaronline.ir/news/1271953/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%87

مذاکره فدراسیون فوتبال با یک ایرلاین خارجی برای اسپانسری

مذاکره فدراسیون فوتبال با یک ایرلاین خارجی برای اسپانسری https://www.khabaronline.ir/news/1271228/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C

ریسک خطرناک یا تصمیمی درست و امیدوارکننده؟

ریسک خطرناک یا تصمیمی درست و امیدوارکننده؟ https://www.khabaronline.ir/news/1270348/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

واقعا فدراسیون تاج با این استدلال فرهاد مجیدی را مربی امیدها گذاشته است؟

واقعا فدراسیون تاج با این استدلال فرهاد مجیدی را مربی امیدها گذاشته است؟ https://www.khabaronline.ir/news/1271021/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7

واقعا فدراسیون تاج با این استدلال فرهاد مجیدی را مربی امیدها گذاشته؟

واقعا فدراسیون تاج با این استدلال فرهاد مجیدی را مربی امیدها گذاشته؟ https://www.khabaronline.ir/news/1270936/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7

رضای آقای گل و حمایت دوباره از مجیدی:منتظرم موفقیت‌اش را ببینم

رضای آقای گل و حمایت دوباره از مجیدی:منتظرم موفقیت‌اش را ببینم https://www.khabaronline.ir/news/1270306/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85

اولین وعده فرهاد مجیدی:به المپیک صعود می‌کنیم

اولین وعده فرهاد مجیدی:به المپیک صعود می‌کنیم https://www.khabaronline.ir/news/1270302/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

فردا؛ استارت فرهاد مجیدی با تیم ملی امید

فردا؛ استارت فرهاد مجیدی با تیم ملی امید https://www.khabaronline.ir/news/1269876/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF

سامان قدوس یکی از پنج بازیکن برتر آمیان شد

سامان قدوس یکی از پنج بازیکن برتر آمیان شد https://www.khabaronline.ir/news/1269814/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

روزگاری که تصویر خداداد عزیزی پوستر تیشرت‌های‌مان بود/عکس

روزگاری که تصویر خداداد عزیزی پوستر تیشرت‌های‌مان بود/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1269809/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3