احتمال انتقال ال‌کلاسیکو از نیوکمپ به برنابئو!

احتمال انتقال ال‌کلاسیکو از نیوکمپ به برنابئو! https://www.khabaronline.ir/news/1311403/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A6%D9%88

انتخابی یورو ۲۰۲۰/اسپانیا با گلی دیرهنگام صعودش را قطعی کرد

انتخابی یورو ۲۰۲۰/اسپانیا با گلی دیرهنگام صعودش را قطعی کرد https://www.khabaronline.ir/news/1311169/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

کریس رونالدو یک گام دیگر نزدیکتر به دایی! / توقف قهرمان جهان در پاریس

کریس رونالدو یک گام دیگر نزدیکتر به دایی! / توقف قهرمان جهان در پاریس https://www.khabaronline.ir/news/1310798/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

⁧⁨‏اگر ستاره‌های فوتبال را ۵۰ سال به عقب ببریم چه می شود؟

⁧⁨‏اگر ستاره‌های فوتبال را ۵۰ سال به عقب ببریم چه می شود؟ https://www.khabaronline.ir/news/1310757/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وقتی دعوای همسران منجر به قطع رابطه دو بازیکن می شود!

وقتی دعوای همسران منجر به قطع رابطه دو بازیکن می شود! https://www.khabaronline.ir/news/1310766/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

خبر خوب برای لیورپول در آستانه دیدار با یونایتد

خبر خوب برای لیورپول در آستانه دیدار با یونایتد https://www.khabaronline.ir/news/1310732/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF

کنایه سنگین ایتالیایی‌ها به مربی کامبوج بعد از باخت به ایران

کنایه سنگین ایتالیایی‌ها به مربی کامبوج بعد از باخت به ایران https://www.khabaronline.ir/news/1310213/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

رکورد جدید سرخیو راموس در تاریخ فوتبال اسپانیا

رکورد جدید سرخیو راموس در تاریخ فوتبال اسپانیا https://www.khabaronline.ir/news/1309956/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7

کی‌روش فرصت انتقام از شیلی را از دست داد

کی‌روش فرصت انتقام از شیلی را از دست داد https://www.khabaronline.ir/news/1309980/%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

فغانی شنبه در استرالیا سوت می‌زند

فغانی شنبه در استرالیا سوت می‌زند https://www.khabaronline.ir/news/1309141/%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF