لیونل مسی کلافه از وضعیت آرژانتین؛باید قطر را ببریم!

لیونل مسی کلافه از وضعیت آرژانتین؛باید قطر را ببریم! https://www.khabaronline.ir/news/1271915/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85

چه سرنوشتی در انتظار ستاره فرانسوی بارسا است؟

چه سرنوشتی در انتظار ستاره فرانسوی بارسا است؟ https://www.khabaronline.ir/news/1271881/%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

چه سرنوشتی در انتظار ستاره فرانسوی بارسا است؟

چه سرنوشتی در انتظار ستاره فرانسوی بارسا است؟ https://www.khabaronline.ir/news/1271881/%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مساوی آرژانتین و برد کلمبیا در کوپا؛سرنوشت مسی در دست کی‌روش

مساوی آرژانتین و برد کلمبیا در کوپا؛سرنوشت مسی در دست کی‌روش https://www.khabaronline.ir/news/1271849/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4

جانشین گتوزو از سمپدوریا آمد

جانشین گتوزو از سمپدوریا آمد https://www.khabaronline.ir/news/1271772/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF

پایان کار لوییز انریکه در اسپانیا؛آیا او به سرطان مبتلا است؟

پایان کار لوییز انریکه در اسپانیا؛آیا او به سرطان مبتلا است؟ https://www.khabaronline.ir/news/1271720/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

برانکو:خیلی وقت بود که به جدایی فکر می‌کردم

برانکو:خیلی وقت بود که به جدایی فکر می‌کردم https://www.khabaronline.ir/news/1271481/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85

پلاتینی آزاد شد/محرومیت 6 ساله از هرگونه فعالیت فوتبالی

پلاتینی آزاد شد/محرومیت 6 ساله از هرگونه فعالیت فوتبالی https://www.khabaronline.ir/news/1271471/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C

پلاتینی تکذیب کرد: جلسه بود نه بازداشت!

پلاتینی تکذیب کرد: جلسه بود نه بازداشت! https://www.khabaronline.ir/news/1271379/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

پلاتینی به اتهام رشوه و تبانی برای اعلام جام جهانی در قطر دستگیر شد

پلاتینی به اتهام رشوه و تبانی برای اعلام جام جهانی در قطر دستگیر شد https://www.khabaronline.ir/news/1271260/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1