شروع لیگ واترپلو با پرسپولیس و سایپا

شروع لیگ واترپلو با پرسپولیس و سایپا https://www.khabaronline.ir/news/1311236/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7

واکنش کیهانی به خالی شدن شبانه انبار فدراسیون دوومیدانی!

واکنش کیهانی به خالی شدن شبانه انبار فدراسیون دوومیدانی! https://www.khabaronline.ir/news/1311107/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

مهرداد سیفی به فینال راه یافت/ تیم دوبل دختران به مدال برنز دست یافت

مهرداد سیفی به فینال راه یافت/ تیم دوبل دختران به مدال برنز دست یافت https://www.khabaronline.ir/news/1309425/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

نخستین دوره بازی‌های جهانی ساحلی از فردا در دوحه آغاز می‌شود

نخستین دوره بازی‌های جهانی ساحلی از فردا در دوحه آغاز می‌شود https://www.khabaronline.ir/news/1309101/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

ورزشکاری که برای کسب سهمیه المپیک باید ماشینش را بفروشد!

ورزشکاری که برای کسب سهمیه المپیک باید ماشینش را بفروشد! https://www.khabaronline.ir/news/1307731/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AF

تأثیر فاجعه چرنوبیل روی زندگی تنیسور مشهور

تأثیر فاجعه چرنوبیل روی زندگی تنیسور مشهور https://www.khabaronline.ir/news/1306699/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%86%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1

احسان حدادی:نمی‌شود یک ورزشکار همیشه آماده باشد

احسان حدادی:نمی‌شود یک ورزشکار همیشه آماده باشد https://www.khabaronline.ir/news/1306417/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

واکنش سرمربی تیم ملی بوکس به شایعه اختلافش با امیر علی‌اکبری

واکنش سرمربی تیم ملی بوکس به شایعه اختلافش با امیر علی‌اکبری https://www.khabaronline.ir/news/1306428/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C

دست حدادی از مدال کوتاه ماند؛ قهرمان آسیا هفتم شد

دست حدادی از مدال کوتاه ماند؛ قهرمان آسیا هفتم شد https://www.khabaronline.ir/news/1305622/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D8%AF

رقابت احسان حدادی با رقبایش در فینال قهرمانی جهان

رقابت احسان حدادی با رقبایش در فینال قهرمانی جهان https://www.khabaronline.ir/news/1305542/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86