اعلام فهرست تیم ملی بسکتبال برای حضور در جام جهانی

اعلام فهرست تیم ملی بسکتبال برای حضور در جام جهانی https://www.khabaronline.ir/news/1291250/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال با ویلچر،سرمربی هامبورگ شد

کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال با ویلچر،سرمربی هامبورگ شد https://www.khabaronline.ir/news/1288206/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%AF

پدیده بسکتبال ایران: با آمادگی کامل منتظر دستور سرمربی هستم

پدیده بسکتبال ایران: با آمادگی کامل منتظر دستور سرمربی هستم https://www.khabaronline.ir/news/1288080/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85

سه بازی دوستانه بسکتبالیست‌ها در یونان قبل از جام جهانی

سه بازی دوستانه بسکتبالیست‌ها در یونان قبل از جام جهانی https://www.khabaronline.ir/news/1287716/%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

واکنش آگین به عدم بازگشت یک ملی‌پوش به ایران: کاری از دست ما برنمی‌آمد

واکنش آگین به عدم بازگشت یک ملی‌پوش به ایران: کاری از دست ما برنمی‌آمد https://www.khabaronline.ir/news/1273911/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7

یک ورزشکار دیگر به ایران بازنگشت/عکس

یک ورزشکار دیگر به ایران بازنگشت/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1273853/%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

کاپ جهانی بسکتبال؛حذف بانوان ایران با شکست مقابل چک

کاپ جهانی بسکتبال؛حذف بانوان ایران با شکست مقابل چک https://www.khabaronline.ir/news/1272004/%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%DA%A9

یک اتفاق تاریخی در ان‌بی‌ای/لشکر شمال آمریکا را فتح کرد

یک اتفاق تاریخی در ان‌بی‌ای/لشکر شمال آمریکا را فتح کرد https://www.khabaronline.ir/news/1269751/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

انتخابی کاپ آسیا قرعه‌کشی شد؛ ایران با عربستان، سوریه و قطر هم‌گروه است

انتخابی کاپ آسیا قرعه‌کشی شد؛ ایران با عربستان، سوریه و قطر هم‌گروه است https://www.khabaronline.ir/news/1267893/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87

برنامه بازی‌های تیم‌ملی بسکتبال در جام جهانی مشخص شد

برنامه بازی‌های تیم‌ملی بسکتبال در جام جهانی مشخص شد https://www.khabaronline.ir/news/1263353/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF