برگزاری مسابقات ورزشی،هنری و ادبی هم‌زمان با سالروز تاسیس IOC

برگزاری مسابقات ورزشی،هنری و ادبی هم‌زمان با سالروز تاسیس IOC https://www.khabaronline.ir/news/1397547/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-IOC

رییس اسبق فدراسیون فوتبال در دادگاه؟

رییس اسبق فدراسیون فوتبال در دادگاه؟ https://www.khabaronline.ir/news/1395514/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87

حدادی: بعد از کرونا حالا سلامتی‌ام مهمتر از ورزش است!

حدادی: بعد از کرونا حالا سلامتی‌ام مهمتر از ورزش است! https://www.khabaronline.ir/news/1393950/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

احتمال لغو کامل المپیک ۲۰۲۱ توکیو!

احتمال لغو کامل المپیک ۲۰۲۱ توکیو! https://www.khabaronline.ir/news/1390662/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88

برای اولین‌بار در تاریخ؛وصیت نامه تختی را ببینید/عکس

برای اولین‌بار در تاریخ؛وصیت نامه تختی را ببینید/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1389407/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

IOC به خاطر تعویق المپیک چقدر ضرر کرد؟

IOC به خاطر تعویق المپیک چقدر ضرر کرد؟ https://www.khabaronline.ir/news/1388323/IOC-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

تدبیر کمیته ملی المپیک برای المپین‌ها؛تمرین مجازی!

تدبیر کمیته ملی المپیک برای المپین‌ها؛تمرین مجازی! https://www.khabaronline.ir/news/1384651/%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

از چه خوب لغو شد تا ای وای که حیف شد!

از چه خوب لغو شد تا ای وای که حیف شد! https://www.khabaronline.ir/news/1383874/%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF

تجربه سخت حدادی از کرونا:فکر کردم می‌میرم!

تجربه سخت حدادی از کرونا:فکر کردم می‌میرم! https://www.khabaronline.ir/news/1383222/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85

علی پاکدامن: منتظر خبر خوش ساختن واکسن کرونا هستم

علی پاکدامن: منتظر خبر خوش ساختن واکسن کرونا هستم https://www.khabaronline.ir/news/1380447/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85