تاریخ جدید برگزاری المپیک مشخص شد

تاریخ جدید برگزاری المپیک مشخص شد https://www.khabaronline.ir/news/1370853/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

خیال ورزشکاران المپیکی با این خبر راحت شد

خیال ورزشکاران المپیکی با این خبر راحت شد https://www.khabaronline.ir/news/1370008/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

واکنش ترامپ به لغو بازی‌های المپیک!

واکنش ترامپ به لغو بازی‌های المپیک! https://www.khabaronline.ir/news/1369063/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9

سرفه‌های خشک به همراه تب؛ستاره ورزش ایران کرونا دارد؟

سرفه‌های خشک به همراه تب؛ستاره ورزش ایران کرونا دارد؟ https://www.khabaronline.ir/news/1368901/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

پارالمپیک هم به 2021 موکول شد

پارالمپیک هم به 2021 موکول شد https://www.khabaronline.ir/news/1368650/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-2021-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

المپیک 2020 لغو شد

المپیک 2020 لغو شد https://www.khabaronline.ir/news/1368599/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-2020-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF

با درخواست نخست وزیر ژاپن؛المپیک 2020 لغو شد

با درخواست نخست وزیر ژاپن؛المپیک 2020 لغو شد https://www.khabaronline.ir/news/1368599/%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-2020-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF

یک کشور دیگر هم از المپیک کنار کشید

یک کشور دیگر هم از المپیک کنار کشید https://www.khabaronline.ir/news/1368306/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF

2 کشور،المپیک توکیو را تحریم کردند

2 کشور،المپیک توکیو را تحریم کردند https://www.khabaronline.ir/news/1368074/2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

علی خطیر پاسخ ستاره استقلال را داد/عکس

علی خطیر پاسخ ستاره استقلال را داد/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1367954/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3