علی نژاد: تصمیم‌گیری در مورد لیگ با ستاد مقابله با کرونا است/ داستان انتخابات ووشو را تمام کنید

علی نژاد: تصمیم‌گیری در مورد لیگ با ستاد مقابله با کرونا است/ داستان انتخابات ووشو را…

صدیقی:‌با اتکا به شعار “توسعه همه جانبه” از هیچ تلاشی برای ووشو دریغ نمی‌کنم

صدیقی:‌با اتکا به شعار “توسعه همه جانبه” از هیچ تلاشی برای ووشو دریغ نمی‌کنم https://www.isna.ir/news/99041510900/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88

علی نژاد: داستان انتخابات ووشو را تمام کنید

علی نژاد: داستان انتخابات ووشو را تمام کنید https://www.isna.ir/news/99041510920/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

صدیقی:‌با اتکا به شعار “توسعه همه جانبه” از هیچ تلاشی برای ووشو دریغ نمی‌کنم

صدیقی:‌با اتکا به شعار “توسعه همه جانبه” از هیچ تلاشی برای ووشو دریغ نمی‌کنم https://www.isna.ir/news/99041510900/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88

صدیقی رئیس فدراسیون ووشو شد

صدیقی رئیس فدراسیون ووشو شد https://www.isna.ir/news/99041510877/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%D8%B4%D8%AF

اوجاقی پس از انصراف از انتخابات ووشو: دیگر با هدیه دادن نمی‌شود رای آورد

اوجاقی پس از انصراف از انتخابات ووشو: دیگر با هدیه دادن نمی‌شود رای آورد https://www.isna.ir/news/99041510796/%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

کرونا فرنگی کار تیم ملی را راهی ICU کرد/ حال حسین نوری وخیم است

کرونا فرنگی کار تیم ملی را راهی ICU کرد/ حال حسین نوری وخیم است https://www.isna.ir/news/99041410571/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-ICU-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85

علی‌نژاد: فدراسیون ووشوی ایران الگوی جهانی است

علی‌نژاد: فدراسیون ووشوی ایران الگوی جهانی است https://www.isna.ir/news/99041410558/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

صعود هادی‌پور و مردانی در رنکینگ جهانی تکواندو

صعود هادی‌پور و مردانی در رنکینگ جهانی تکواندو https://www.isna.ir/news/99041409895/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88

زور روسیه به ایران و آمریکا چربید/برگزاری رقابت های جهانی کشتی ۲۰۲۰ در صربستان

زور روسیه به ایران و آمریکا چربید/برگزاری رقابت های جهانی کشتی ۲۰۲۰ در صربستان https://www.isna.ir/news/99041409751/%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C