مرگ دلخراش ۴ کشتی‌گیر در سانحه رانندگی در ماسوله

مرگ دلخراش ۴ کشتی‌گیر در سانحه رانندگی در ماسوله https://www.isna.ir/news/98010300717/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DB%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87

صعود یزدانی و زنگنه به فینال کشتی آزاد زیر ۲۳ سال آسیا

صعود یزدانی و زنگنه به فینال کشتی آزاد زیر ۲۳ سال آسیا https://www.isna.ir/news/98010300569/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

درگذشت قهرمان کشتی ساحلی جهان بر اثر سانحه رانندگی

درگذشت قهرمان کشتی ساحلی جهان بر اثر سانحه رانندگی https://www.isna.ir/news/98010300558/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

ارشک محبی قهرمان کشتی آزاد زیر ۲۳ سال آسیا شد

ارشک محبی قهرمان کشتی آزاد زیر ۲۳ سال آسیا شد https://www.isna.ir/news/98010200435/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

قهرمانی تیم امید کشتی فرنگی ایران در مغولستان

قهرمانی تیم امید کشتی فرنگی ایران در مغولستان https://www.isna.ir/news/98010200422/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

ساروی قهرمان کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال آسیا شد/ دلخانی و محبی یک گام تا مدال طلا

ساروی قهرمان کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال آسیا شد/ دلخانی و محبی یک گام تا مدال…

تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران قهرمان آسیا شد https://www.isna.ir/news/98010200422/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

ساروی قهرمان کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال آسیا شد/ دلخانی و محبی یک گام تا مدال طلا

ساروی قهرمان کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال آسیا شد/ دلخانی و محبی یک گام تا مدال…

۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز فرنگی‌کاران ایران در رقابت‌های زیر ۲۳ سال آسیا

۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز فرنگی‌کاران ایران در رقابت‌های زیر ۲۳ سال آسیا https://www.isna.ir/news/98010100203/%DB%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DB%B2-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B2%DB%B3

۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز فرنگی‌کاران ایران در رقابت‌های زیر ۲۳ سال آسیا

۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز فرنگی‌کاران ایران در رقابت‌های زیر ۲۳ سال آسیا https://www.isna.ir/news/98010100203/%DB%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DB%B2-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B2%DB%B3