۲ مدال طلا برای روسیه در ۲ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان

۲ مدال طلا برای روسیه در ۲ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان https://www.isna.ir/news/00060462177/%DB%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

رضا اطری به مدال برنز جهان نرسید/ ایران بدون مدال در ۲ وزن نخست

رضا اطری به مدال برنز جهان نرسید/ ایران بدون مدال در ۲ وزن نخست https://www.isna.ir/news/00060462169/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA

شکست جردن باروز در نیمه‌نهایی مقابل روسیه/ آکگول و پتریاشویلی در فینال سنگین وزن

شکست جردن باروز در نیمه‌نهایی مقابل روسیه/ آکگول و پتریاشویلی در فینال سنگین وزن https://www.isna.ir/news/00060305095/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%DA%A9%DA%AF%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C

کولاک علیرضا کریمی در نورسلطان با شکست روسیه/ مصاف با کاکس آمریکایی در فینال

کولاک علیرضا کریمی در نورسلطان با شکست روسیه/ مصاف با کاکس آمریکایی در فینال https://www.isna.ir/news/98062920006/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

شکست جردن باروز در نیمه‌نهایی مقابل روسیه/ آکگول و پتریاشویلی در فینال سنگین وزن

شکست جردن باروز در نیمه‌نهایی مقابل روسیه/ آکگول و پتریاشویلی در فینال سنگین وزن https://www.isna.ir/news/00060305095/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%DA%A9%DA%AF%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C

کولاک علیرضا کریمی در نورسلطان با شکست روسیه/ مصاف با کاکس آمریکایی در فینال

کولاک علیرضا کریمی در نورسلطان با شکست روسیه/ مصاف با کاکس آمریکایی در فینال https://www.isna.ir/news/98062920006/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

کولاک علیرضا کریمی در نورسلطان/ مصاف با کاکس آمریکایی در فینال

کولاک علیرضا کریمی در نورسلطان/ مصاف با کاکس آمریکایی در فینال https://www.isna.ir/news/98062920006/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84

کولاک علیرضا کریمی در نورسلطان/ مصاف با کاکس در فینال

کولاک علیرضا کریمی در نورسلطان/ مصاف با کاکس در فینال https://www.isna.ir/news/98062920006/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84

احسان‌پور، تیموری، یزدانی و شعبانی حریفان خود را شناختند

احسان‌پور، تیموری، یزدانی و شعبانی حریفان خود را شناختند https://www.isna.ir/news/98062919984/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF

اسامی نفرات راه یافته به نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان/ امامی و کریمی یک گام تا فینال

اسامی نفرات راه یافته به نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان/ امامی و کریمی یک گام…