قطعی برق و مشکل آب در مسابقات کشوری وزنه‌برداری بانوان و پاسخ رییس هیات اصفهان

قطعی برق و مشکل آب در مسابقات کشوری وزنه‌برداری بانوان و پاسخ رییس هیات اصفهان https://www.isna.ir/news/98042513037/%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE

رضایت متشرعی از بانوان ملی‌پوش بسکتبال؛ “آنها با انگیزه تمرین می‌کنند”

رضایت متشرعی از بانوان ملی‌پوش بسکتبال؛ “آنها با انگیزه تمرین می‌کنند” https://www.isna.ir/news/98042513020/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86

بانوی داور پینگ‌پنگ: قضاوت در المپیک هدفم بود

بانوی داور پینگ‌پنگ: قضاوت در المپیک هدفم بود https://www.isna.ir/news/98042512943/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF

سرمربی بسکتبال بانوان دانشگاه آزاد: هیچ تضمینی برای تیم‌داری در ورزش بانوان نیست

سرمربی بسکتبال بانوان دانشگاه آزاد: هیچ تضمینی برای تیم‌داری در ورزش بانوان نیست https://www.isna.ir/news/98042412707/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

از بازی‌های کودکانه تا افتخارآفرینی برای ایران در خانه ووشو اصفهان

از بازی‌های کودکانه تا افتخارآفرینی برای ایران در خانه ووشو اصفهان https://www.isna.ir/news/98042412709/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

سرمربی بسکتبال بانوان دانشگاه آزاد: هیچ تضمینی برای تیم‌داری در ورزش بانوان نیست

سرمربی بسکتبال بانوان دانشگاه آزاد: هیچ تضمینی برای تیم‌داری در ورزش بانوان نیست https://www.isna.ir/news/98042412707/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

از بازی‌های کودکانه تا افتخارآفرینی برای ایران در خانه ووشو اصفهان

از بازی‌های کودکانه تا افتخارآفرینی برای ایران در خانه ووشو اصفهان https://www.isna.ir/news/98042412709/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

ملی‌پوش سنگنوردی: تا مسابقات بعدی باید قسط‌های اعزام قبلی را جبران کنم!

ملی‌پوش سنگنوردی: تا مسابقات بعدی باید قسط‌های اعزام قبلی را جبران کنم! https://www.isna.ir/news/98042412712/%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7

پایان کار بانوان ایران در اسلحه اپه قهرمانی جهان/ ماهرخ هم حذف شد

پایان کار بانوان ایران در اسلحه اپه قهرمانی جهان/ ماهرخ هم حذف شد https://www.isna.ir/news/98042412593/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81

حذف دو بانوی ایرانی در اسلحه اپه شمشیربازی قهرمانی جهان/ صعود ماهرخ به جدول ۲۵۶ نفره

حذف دو بانوی ایرانی در اسلحه اپه شمشیربازی قهرمانی جهان/ صعود ماهرخ به جدول ۲۵۶ نفره…