صعود تیم دونفره بانوان پینگ پنگ باز بزرگسال به یک چهارم نهایی مسابقات بین المللی عمان

صعود تیم دونفره بانوان پینگ پنگ باز بزرگسال به یک چهارم نهایی مسابقات بین المللی عمان…

صعود تیم دونفره بانوان پینگ پنگ باز بزرگسال به یک چهارم نهایی مسابقات بین المللی عمان

صعود تیم دونفره بانوان پینگ پنگ باز بزرگسال به یک چهارم نهایی مسابقات بین المللی عمان…

حذف سه بانوی پینگ پنگ باز ایران از مسابقات بین المللی عمان

حذف سه بانوی پینگ پنگ باز ایران از مسابقات بین المللی عمان https://www.isna.ir/news/98010100205/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86

حذف سه بانوی پینگ پنگ باز ایران از مسابقات بین المللی عمان

حذف سه بانوی پینگ پنگ باز ایران از مسابقات بین المللی عمان https://www.isna.ir/news/98010100205/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86

پیروزی دختر 16 ساله ایران برابر نفر هفتم پینگ پنگ جوانان جهان

پیروزی دختر 16 ساله ایران برابر نفر هفتم پینگ پنگ جوانان جهان https://www.isna.ir/news/97122915208/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-16-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس روی میز: حق بانوان به خوبی ادا نشده است

نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس روی میز: حق بانوان به خوبی ادا نشده است https://www.isna.ir/news/97122815032/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7

نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس روی میز: حق بانوان به خوبی ادا نشده است

نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس روی میز: حق بانوان به خوبی ادا نشده است https://www.isna.ir/news/97122815032/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7

دلارام وکیلی: می‌خواهم جزو نفرات اصلی تیم ملی باشم

دلارام وکیلی: می‌خواهم جزو نفرات اصلی تیم ملی باشم https://www.isna.ir/news/97122714300/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85

پایان کار اسکی‌بازان نونهال ایران با دو برنز قهرمانی آسیا

پایان کار اسکی‌بازان نونهال ایران با دو برنز قهرمانی آسیا https://www.isna.ir/news/97122613750/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

بانوی نایب قهرمان پاراآسیایی: برای مسابقات جهانی باید کلی هزینه کنیم اما از کجا پول بیاوریم

بانوی نایب قهرمان پاراآسیایی: برای مسابقات جهانی باید کلی هزینه کنیم اما از کجا پول بیاوریم…