قهرمانی خادم‌الشریعه در مسابقات برق آسای ابوظبی

قهرمانی خادم‌الشریعه در مسابقات برق آسای ابوظبی https://www.isna.ir/news/98030100336/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C

حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا هدف ماست

حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا هدف ماست https://www.isna.ir/news/98023116912/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دعوت ۱۹ دختر ووشوکار به اردوی تیم ملی جوانان

دعوت ۱۹ دختر ووشوکار به اردوی تیم ملی جوانان https://www.isna.ir/news/98023116485/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

خسرویار در گفت‌وگو با ایندیپندنت: با حجاب هم می‌توان برنده شد

خسرویار در گفت‌وگو با ایندیپندنت: با حجاب هم می‌توان برنده شد https://www.isna.ir/news/98023016050/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

مدیر فنی جودوی بانوان: در آسیایی نوجوانان و جوانان قول مدال می‌دهم

مدیر فنی جودوی بانوان: در آسیایی نوجوانان و جوانان قول مدال می‌دهم https://www.isna.ir/news/98023015678/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85

مدیر فنی جودوی بانوان: در آسیایی نوجوانان و جوانان قول مدال می‌دهم

مدیر فنی جودوی بانوان: در آسیایی نوجوانان و جوانان قول مدال می‌دهم https://www.isna.ir/news/98023015678/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85

چرا معاون توسعه ورزش بانوان انتخاب نمی‌شود؟

چرا معاون توسعه ورزش بانوان انتخاب نمی‌شود؟ https://www.isna.ir/news/98022915527/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

سرمربیان دو تیم لیگ برتری فوتبال بانوان بعد از بازی چه گفتند

سرمربیان دو تیم لیگ برتری فوتبال بانوان بعد از بازی چه گفتند https://www.isna.ir/news/98022915265/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

ملی‌پوش والیبال بانوان: بعد از موفقیت تیم مردان، گرایش بانوان به والیبال بیشتر شد

ملی‌پوش والیبال بانوان: بعد از موفقیت تیم مردان، گرایش بانوان به والیبال بیشتر شد https://www.isna.ir/news/98022915170/%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86

حرکت لاکپشتی یا نمایشی/ کلید بازگشایی فدراسیون بین المللی زنان کجاست؟

حرکت لاکپشتی یا نمایشی/ کلید بازگشایی فدراسیون بین المللی زنان کجاست؟ https://www.isna.ir/news/98022814881/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86