جایگاه جهانی بانوی وزنه بردار تاریخ ساز مشخص شد

جایگاه جهانی بانوی وزنه بردار تاریخ ساز مشخص شد https://www.isna.ir/news/00060856114/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

هفته ششم لیگ فوتسال بانوان/ تساوی سایپا در روز پیروزی مس

هفته ششم لیگ فوتسال بانوان/ تساوی سایپا در روز پیروزی مس https://www.isna.ir/news/98062919950/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3

پایان کار بانوان پینگ پنگ باز ایران در بخش دوبل قهرمانی آسیا

پایان کار بانوان پینگ پنگ باز ایران در بخش دوبل قهرمانی آسیا https://www.isna.ir/news/98062816780/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو: امسال رقیبان صدرنشینی زیادند

سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو: امسال رقیبان صدرنشینی زیادند https://www.isna.ir/news/98062612815/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF

دختران فوتبالیست ایران قهرمان تورنمنت کافا شدند

دختران فوتبالیست ایران قهرمان تورنمنت کافا شدند https://www.isna.ir/news/98062512130/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

دختران فوتبالیست ایران قهرمان تورنمنت کافا شدند

دختران فوتبالیست ایران قهرمان تورنمنت کافا شدند https://www.isna.ir/news/98062512130/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

صعود بانوان پینگ پنگ باز ایران از مرحله گروهی قهرمانی آسیا

صعود بانوان پینگ پنگ باز ایران از مرحله گروهی قهرمانی آسیا https://www.isna.ir/news/98062411544/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

سرمربی وزنه‌برداری بانوان: بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم پیشرفت داشتیم

سرمربی وزنه‌برداری بانوان: بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم پیشرفت داشتیم https://www.isna.ir/news/98062411214/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA

دانشگاه آزاد لرستان فاتح مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های بانوان شد

دانشگاه آزاد لرستان فاتح مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های بانوان شد https://www.isna.ir/news/98062310947/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

نتایج هفته پنجم لیگ فوتسال بانوان/ صدرنشینی مس در روز استراحت ساپیا

نتایج هفته پنجم لیگ فوتسال بانوان/ صدرنشینی مس در روز استراحت ساپیا https://www.isna.ir/news/98062310717/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA