لیگ برتر بسکتبال و فوتبال بانوان به تعویق افتاد

لیگ برتر بسکتبال و فوتبال بانوان به تعویق افتاد https://www.isna.ir/news/98082717742/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

لیگ برتر والیبال بانوان به تعویق افتاد

لیگ برتر والیبال بانوان به تعویق افتاد https://www.isna.ir/news/98082717656/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

تساوی سپاهان و تاسیسات دریایی در هفته چهارم لیگ هندبال بانوان 

تساوی سپاهان و تاسیسات دریایی در هفته چهارم لیگ هندبال بانوان  https://www.isna.ir/news/98082415647/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86

نتایج هفته ششم لیگ فوتبال بانوان/ سپاهان فاتح داربی اصفهان شد

نتایج هفته ششم لیگ فوتبال بانوان/ سپاهان فاتح داربی اصفهان شد https://www.isna.ir/news/98082415630/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

بانوی بسکتبالیست پس از تمرین در آمریکا: سرعت پیشرفت بانوان ایران کافی نیست

بانوی بسکتبالیست پس از تمرین در آمریکا: سرعت پیشرفت بانوان ایران کافی نیست https://www.isna.ir/news/98082214769/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

دومین پیروزی نامی نو و گروه بهمن در لیگ بسکتبال بانوان

دومین پیروزی نامی نو و گروه بهمن در لیگ بسکتبال بانوان https://www.isna.ir/news/98082315200/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86

دومین تساوی خادم الشریعه در جام باشگاه‌های زنان اروپا

دومین تساوی خادم الشریعه در جام باشگاه‌های زنان اروپا https://www.isna.ir/news/98082113910/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

آزاده زمانپور: برنز بسکتبال دانشجویان جهان شگفت‌انگیز بود/ کسب سهمیه المپیک سخت شد

آزاده زمانپور: برنز بسکتبال دانشجویان جهان شگفت‌انگیز بود/ کسب سهمیه المپیک سخت شد https://www.isna.ir/news/98081911264/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8

حذف بانوی بدمینتون باز ایران از مسابقات قزاقستان

حذف بانوی بدمینتون باز ایران از مسابقات قزاقستان https://www.isna.ir/news/98081810440/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

آزمون: فوتبالیست‌های بااستعدادی داریم اما به نسبت برنامه‌هایمان پییشرفت می‌کنیم

آزمون: فوتبالیست‌های بااستعدادی داریم اما به نسبت برنامه‌هایمان پییشرفت می‌کنیم https://www.isna.ir/news/98081810362/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86