تاثیر کرونا بر زنان والیبالیست بیشتر از مردان است؟

تاثیر کرونا بر زنان والیبالیست بیشتر از مردان است؟ https://www.isna.ir/news/99062518905/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

فرهادی زاد: امیدوارم مربیان خارجی فوتبال اجازه دهند که دختران فوتسالیست پولشان را بگیرند!

فرهادی زاد: امیدوارم مربیان خارجی فوتبال اجازه دهند که دختران فوتسالیست پولشان را بگیرند! https://www.isna.ir/news/99062418144/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86

الکس مورگان به تاتنهام پیوست

الکس مورگان به تاتنهام پیوست https://www.isna.ir/news/99062216784/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

پریسا عرب: تنها در ارتفاع ۱۹۰۰ متری تمرین می‌کنم/ سختی زیادی کشیده‌ام

پریسا عرب: تنها در ارتفاع ۱۹۰۰ متری تمرین می‌کنم/ سختی زیادی کشیده‌ام https://www.isna.ir/news/99062216188/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C

کادر فنی تیم‌های ملی بسکتبال زنان تغییر می‌کند؟

کادر فنی تیم‌های ملی بسکتبال زنان تغییر می‌کند؟ https://www.isna.ir/news/99062115671/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

کرونا موضوع اصلی در اعزام فوتسال زنان به جام جهانی یا بهانه فدراسیون؟

کرونا موضوع اصلی در اعزام فوتسال زنان به جام جهانی یا بهانه فدراسیون؟ https://www.isna.ir/news/99062015353/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

ابهام در اعزام تیم فوتسال زنان به جام‌جهانی/ اسامی ارسال شده است؟

ابهام در اعزام تیم فوتسال زنان به جام‌جهانی/ اسامی ارسال شده است؟ https://www.isna.ir/news/99062015159/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87

ابهام در اعزام تیم فوتسال زنان به جام‌جهانی/ اسامی ارسال شده است؟

ابهام در اعزام تیم فوتسال زنان به جام‌جهانی/ اسامی ارسال شده است؟ https://www.isna.ir/news/99062015159/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87

دغدغه رکورددار پرش‌بانیزه زنان از کمبود تجهیزات تا نداشتن رقیب!

دغدغه رکورددار پرش‌بانیزه زنان از کمبود تجهیزات تا نداشتن رقیب! https://www.isna.ir/news/99061914673/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8

دغدغه رکوردار پرش‌بانیزه زنان از کمبود تجهیزات تا نداشتن رقیب!

دغدغه رکوردار پرش‌بانیزه زنان از کمبود تجهیزات تا نداشتن رقیب! https://www.isna.ir/news/99061914673/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8