موفقیت تیم ملی فوتبال امید، با وجود بدشانسی در راه المپیک

موفقیت تیم ملی فوتبال امید، با وجود بدشانسی در راه المپیک https://www.isna.ir/news/98010300503/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9

تاریخچه ۶ داربی که در عید برگزار شد

تاریخچه ۶ داربی که در عید برگزار شد https://www.isna.ir/news/97122915262/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%B6-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

پایان ماجراجویی تیم ملی در سال ۹۷ با جدایی کی‌روش

پایان ماجراجویی تیم ملی در سال ۹۷ با جدایی کی‌روش https://www.isna.ir/news/97122915242/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4

نورافکن: نباید از ترکمنستان گل می‌خوردیم

نورافکن: نباید از ترکمنستان گل می‌خوردیم https://www.isna.ir/news/98010200482/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

کرانچار: تیم مسلط میدان بودیم و به پیروزی رسیدیم

کرانچار: تیم مسلط میدان بودیم و به پیروزی رسیدیم https://www.isna.ir/news/98010200477/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85

دوردیف: باختیم اما شانس صعود داریم

دوردیف: باختیم اما شانس صعود داریم https://www.isna.ir/news/98010200474/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

استقبال کم اما پرشور هواداران تیم ملی امید در آزادی

استقبال کم اما پرشور هواداران تیم ملی امید در آزادی https://www.isna.ir/news/98010200473/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

پیروزی شاگردان کرانچار در گام اول انتخابی المپیک

پیروزی شاگردان کرانچار در گام اول انتخابی المپیک https://www.isna.ir/news/98010200471/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9

خط و نشان تیم ملی امید عراق برای ملی‌پوشان ایران

خط و نشان تیم ملی امید عراق برای ملی‌پوشان ایران https://www.isna.ir/news/98010200449/%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

حسن یزدانی: سکوت صدا و سیما جفا در حق مردم سیل زده است

حسن یزدانی: سکوت صدا و سیما جفا در حق مردم سیل زده است https://www.isna.ir/news/98010200446/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA