تیم فوتبال پرسپولیس برای نخستین بار به کانادا سفر می‌کند

تیم فوتبال پرسپولیس برای نخستین بار به کانادا سفر می‌کند https://www.isna.ir/news/98030602305/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

میلاد مهدی: اجاره ورزشگاه شهید وطنی ۲ میلیون است

میلاد مهدی: اجاره ورزشگاه شهید وطنی ۲ میلیون است https://www.isna.ir/news/98030602281/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B7%D9%86%DB%8C-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال: تمام امکانات برای اردوی تیم‌ملی فراهم شده است

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال: تمام امکانات برای اردوی تیم‌ملی فراهم شده است https://www.isna.ir/news/98030602272/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C

روزبه چشمی جایگزین بازیکن ونزوئلایی شد

روزبه چشمی جایگزین بازیکن ونزوئلایی شد https://www.isna.ir/news/98030602247/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

منافی: سپاهان می‌داند پرسپولیسی‌ها در اصفهان بیش‌تر هستند/ کمال و نوراللهی نقش کلیدی دارند

منافی: سپاهان می‌داند پرسپولیسی‌ها در اصفهان بیش‌تر هستند/ کمال و نوراللهی نقش کلیدی دارند https://www.isna.ir/news/98030502145/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84

ابهامات بی‌پاسخ در فدراسیون فوتبال/ چالشی به نام سرپرست دبیرکلی!

ابهامات بی‌پاسخ در فدراسیون فوتبال/ چالشی به نام سرپرست دبیرکلی! https://www.isna.ir/news/98030401652/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C

خوشرو: برخی در کمیته داوران دکان باز کرده‌اند/ مشاوره داوری، دکان‌بازی است

خوشرو: برخی در کمیته داوران دکان باز کرده‌اند/ مشاوره داوری، دکان‌بازی است https://www.isna.ir/news/98030501984/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

واژه غلط “تماشاگرنما” را چه کسی به فوتبال ایران آورد؟

واژه غلط “تماشاگرنما” را چه کسی به فوتبال ایران آورد؟ https://www.isna.ir/news/98030501966/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

اعتراض پرسپولیس به رای کمیته اخلاق

اعتراض پرسپولیس به رای کمیته اخلاق https://www.isna.ir/news/98030502170/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

تابش: از صحبت‌هایم برداشت اشتباه شد/ درباره سپاهان حرف می‌زنم نه بیرانوند

تابش: از صحبت‌هایم برداشت اشتباه شد/ درباره سپاهان حرف می‌زنم نه بیرانوند https://www.isna.ir/news/98030502142/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%85