رفع ابهام از تعداد گل‌های آقای گل لیگ برتر فوتسال

رفع ابهام از تعداد گل‌های آقای گل لیگ برتر فوتسال https://www.isna.ir/news/99041511257/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84

رفع ابهام از تعداد گل‌های آقای گل لیگ برتر فوتسال

رفع ابهام از تعداد گل‌های آقای گل لیگ برتر فوتسال https://www.isna.ir/news/99041511257/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84

توضیح سازمان لیگ درباره وضعیت استقلال و فولاد/ مهدی: اگر تخلفی باشد باشگاه‌ها جریمه می‌شوند

توضیح سازمان لیگ درباره وضعیت استقلال و فولاد/ مهدی: اگر تخلفی باشد باشگاه‌ها جریمه می‌شوند https://www.isna.ir/news/99041511233/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%DB%8C

توضیح سازمان لیگ درباره وضعیت استقلال و فولاد

توضیح سازمان لیگ درباره وضعیت استقلال و فولاد https://www.isna.ir/news/99041511233/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF

عضو هیات‌مدیره شهرخودرو: فدراسیون از حرفش برگردد ما هم از سیرجان برمی‌گردیم

عضو هیات‌مدیره شهرخودرو: فدراسیون از حرفش برگردد ما هم از سیرجان برمی‌گردیم https://www.isna.ir/news/99041511133/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

باشگاه پارس جنوبی جم: دوباره مقابل استقلال بازی نمی‌کنیم/ پرونده را به فیفا می‌کشانیم

باشگاه پارس جنوبی جم: دوباره مقابل استقلال بازی نمی‌کنیم/ پرونده را به فیفا می‌کشانیم https://www.isna.ir/news/99041511037/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87

برگزاری جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال با محوریت کرونا

برگزاری جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال با محوریت کرونا https://www.isna.ir/news/99041510836/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

رمضانی: افاضلی بدون مطالعه حرف زده/ قطعا در اهواز مبتلا به کرونا شده‌ایم

رمضانی: افاضلی بدون مطالعه حرف زده/ قطعا در اهواز مبتلا به کرونا شده‌ایم https://www.isna.ir/news/99041510773/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

آذری: به استقلالی‌ها حق می‌دهم/ آقای روحانی ضابط قضایی را به فوتبال هم بفرستید

آذری: به استقلالی‌ها حق می‌دهم/ آقای روحانی ضابط قضایی را به فوتبال هم بفرستید https://www.isna.ir/news/99041510681/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و سوریه در تهران

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و سوریه در تهران https://www.isna.ir/news/99041510653/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86