نکونام: به هیچ‌کس قولی نداده‌ام/ یک بازیکن یک میلیاردی هم ندارم

نکونام: به هیچ‌کس قولی نداده‌ام/ یک بازیکن یک میلیاردی هم ندارم https://www.isna.ir/news/00061214604/%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85

برد دقیقه نودی فولاد مقابل شهر خودرو

برد دقیقه نودی فولاد مقابل شهر خودرو https://www.isna.ir/news/00061044793/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

دنیزلی: در گلزنی مشکل داریم/ بعد از پنالتی انصاری افت کردیم

دنیزلی: در گلزنی مشکل داریم/ بعد از پنالتی انصاری افت کردیم https://www.isna.ir/news/00060856115/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

بگوویچ: بعضی از بازیکنانم برای اولین بار در لیگ بازی می‌کردند/ می‌توانستیم یکی دو گل بزنیم

بگوویچ: بعضی از بازیکنانم برای اولین بار در لیگ بازی می‌کردند/ می‌توانستیم یکی دو گل بزنیم…

تراکتور یک- گل‌گهر صفر/ شاگردان دنیزلی همچنان بدون گل خورده

تراکتور یک- گل‌گهر صفر/ شاگردان دنیزلی همچنان بدون گل خورده https://www.isna.ir/news/00060462181/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87

دیاباته رسما داربی را از دست داد

دیاباته رسما داربی را از دست داد https://www.isna.ir/news/00060462174/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

فتحی: تعلل فدراسیون در بررسی اعتراض ما به کارت زرد اسماعیلی، ابهام‌آمیز است

فتحی: تعلل فدراسیون در بررسی اعتراض ما به کارت زرد اسماعیلی، ابهام‌آمیز است https://www.isna.ir/news/98062919962/%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C

صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ تنها هدف هاشمیان در ایران 

صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ تنها هدف هاشمیان در ایران  https://www.isna.ir/news/98062919904/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ تنها هدف هاشمیان در ایران 

صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ تنها هدف هاشمیان در ایران  https://www.isna.ir/news/98062919904/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

فغانی داور لیگ استرالیا شد

فغانی داور لیگ استرالیا شد https://www.isna.ir/news/98062919824/%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF