ورزش حرفه‌ای در دوران کودکی عمر قهرمانی را کوتاه می‌کند

ورزش حرفه‌ای در دوران کودکی عمر قهرمانی را کوتاه می‌کند https://www.isna.ir/news/98041910257/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

ورزش حرفه‌ای در دوران کودکی عمر قهرمانی را کوتاه می‌کند

ورزش حرفه‌ای در دوران کودکی عمر قهرمانی را کوتاه می‌کند https://www.isna.ir/news/98041910257/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

تمرینات کششی در محیط کار سبب افزایش انرژی کارمندان می‌شود

تمرینات کششی در محیط کار سبب افزایش انرژی کارمندان می‌شود https://www.isna.ir/news/98041507704/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

تاثیر آب درمانی در اسپاسم عضلانی و آرتروز مفاصل

تاثیر آب درمانی در اسپاسم عضلانی و آرتروز مفاصل https://www.isna.ir/news/98041206585/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84

کاهش اعتبارات پژوهشگاه علوم ورزشی

کاهش اعتبارات پژوهشگاه علوم ورزشی https://www.isna.ir/news/98041105843/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

توجه جدی فدراسیون کشتی به تست سلامت کشتی‌گیران

توجه جدی فدراسیون کشتی به تست سلامت کشتی‌گیران https://www.isna.ir/news/98041105528/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

تجاری‌سازی محصولات ورزشی از طریق استارت‌آپ‌ها

تجاری‌سازی محصولات ورزشی از طریق استارت‌آپ‌ها https://www.isna.ir/news/98040503254/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7

خستگی عضلانی از مهم‌ترین عوامل اختلال و کاهش عملکرد ورزشی

خستگی عضلانی از مهم‌ترین عوامل اختلال و کاهش عملکرد ورزشی https://www.isna.ir/news/98040503225/%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

آقاعلی‌نژاد: جایگاه مربیان بدنساز علمی نسبت به گذشته پررنگ شده است

آقاعلی‌نژاد: جایگاه مربیان بدنساز علمی نسبت به گذشته پررنگ شده است https://www.isna.ir/news/98040402526/%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87

آقاعلی‌نژاد: جایگاه مربیان بدنساز علمی نسبت به گذشته پررنگ شده است

آقاعلی‌نژاد: جایگاه مربیان بدنساز علمی نسبت به گذشته پررنگ شده است https://www.isna.ir/news/98040402526/%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87