دلیل تفاوت در میزان شیوع آسیب‌های ورزشی چیست؟

دلیل تفاوت در میزان شیوع آسیب‌های ورزشی چیست؟ https://www.isna.ir/news/98030100502/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

مصرف امگا 3 بر بدن ورزشکاران تاثیر مثبتی دارد

مصرف امگا 3 بر بدن ورزشکاران تاثیر مثبتی دارد https://www.isna.ir/news/98023116811/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7-3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

ورزشکاران هنگام افطار نان سبوس دار نخورند

ورزشکاران هنگام افطار نان سبوس دار نخورند https://www.isna.ir/news/98023016156/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF

انعطاف‌پذیری خوب سلامتی عضلات و مفاصل را ارتقاء می‌دهد

انعطاف‌پذیری خوب سلامتی عضلات و مفاصل را ارتقاء می‌دهد https://www.isna.ir/news/98022513630/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

یوگا و پیاده‌روی بهترین ورزشها در ماه مبارک رمضان

یوگا و پیاده‌روی بهترین ورزشها در ماه مبارک رمضان https://www.isna.ir/news/98022413051/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86

یوگا و پیاده‌روی بهترین ورزشها در ماه مبارک رمضان

یوگا و پیاده‌روی بهترین ورزشها در ماه مبارک رمضان https://www.isna.ir/news/98022413051/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86

کربوهیدرات بهترین منبع غذایی برای ورزشکاران روزه‌دار

کربوهیدرات بهترین منبع غذایی برای ورزشکاران روزه‌دار https://www.isna.ir/news/98022312456/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1

دکتر بجانی: ورزش در مدارس به بحران رسیده است/ با کمبود امکانات در مدارس مواجهیم

دکتر بجانی: ورزش در مدارس به بحران رسیده است/ با کمبود امکانات در مدارس مواجهیم https://www.isna.ir/news/98022312081/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA

۲ ساعت بعد از افطار بهترین زمان برای انجام ورزش حرفه‌ای است

۲ ساعت بعد از افطار بهترین زمان برای انجام ورزش حرفه‌ای است https://www.isna.ir/news/98022111097/%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

چگونه بر سردرد ناشی از روزه‌داری غلبه کنیم

چگونه بر سردرد ناشی از روزه‌داری غلبه کنیم https://www.isna.ir/news/98021809917/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85