۶ علت اصلی گرایش ورزشکاران به مکمل‌ها و مواد نیروزا

۶ علت اصلی گرایش ورزشکاران به مکمل‌ها و مواد نیروزا https://www.isna.ir/news/98062512024/%DB%B6-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7

برگزاری دوره پیشرفته بین المللی مربی بدنساز با حضور مدرس یوفا

برگزاری دوره پیشرفته بین المللی مربی بدنساز با حضور مدرس یوفا https://www.isna.ir/news/98062411477/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7

۱۲ تمرین برای پیشگیری و درمان زانو درد+ عکس

۱۲ تمرین برای پیشگیری و درمان زانو درد+ عکس https://www.isna.ir/news/98062310908/%DB%B1%DB%B2-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

بررسی شیوع مصرف مواد نیروزا در باشگاه‌های ورزشی ایران

بررسی شیوع مصرف مواد نیروزا در باشگاه‌های ورزشی ایران https://www.isna.ir/news/98061708647/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

رژیم‎های غذایی و ورزش تأثیرات سودمندی بر سطوح ‏‎ BDNFدارند

رژیم‎های غذایی و ورزش تأثیرات سودمندی بر سطوح ‏‎ BDNFدارند https://www.isna.ir/news/98062109951/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-BDNF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

۱۰ اقدامی که “دوپینگ” محسوب می‌شود

۱۰ اقدامی که “دوپینگ” محسوب می‌شود https://www.isna.ir/news/98062009549/%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

چرا ورزش می‌کنیم اما لاغر نمی‌شویم؟

چرا ورزش می‌کنیم اما لاغر نمی‌شویم؟ https://www.isna.ir/news/98061708534/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

تفاوت گرم کردن تمرین با گرم کردن برای مسابقه فوتبال

تفاوت گرم کردن تمرین با گرم کردن برای مسابقه فوتبال https://www.isna.ir/news/98061307177/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

“مردم” در ورزش ایران گُم‌ شده‌اند!

“مردم” در ورزش ایران گُم‌ شده‌اند! https://www.isna.ir/news/98061307049/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

مقایسه پرخاشگری در نوجوانان بی‌سرپرست ورزشکار و غیر ورزشکار

مقایسه پرخاشگری در نوجوانان بی‌سرپرست ورزشکار و غیر ورزشکار https://www.isna.ir/news/98061206215/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1