پای ایرانیان چه شکلی است؟ + عکس

پای ایرانیان چه شکلی است؟ + عکس https://www.isna.ir/news/98112921939/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

تاثیر “یوگا” بر وضعیت زنان مبتلا به “ام اس”

تاثیر “یوگا” بر وضعیت زنان مبتلا به “ام اس” https://www.isna.ir/news/98112820840/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3

۲۱ تمرین ورزشی برای سالمندان در منزل+ عکس

۲۱ تمرین ورزشی برای سالمندان در منزل+ عکس https://www.isna.ir/news/98112518431/%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

“بیماری حاد کوهستان” چیست؟

“بیماری حاد کوهستان” چیست؟ https://www.isna.ir/news/98112317472/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

آسیب کشاله‌ران در فوتبال چه میزان است؟

آسیب کشاله‌ران در فوتبال چه میزان است؟ https://www.isna.ir/news/98112216669/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

حرکات اصلاحی برای “کج‌ گردنی”

حرکات اصلاحی برای “کج‌ گردنی” https://www.isna.ir/news/98111913996/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C

تعجب‌آور بودن عدم توجه فدراسیون‌ها به روانشناس ورزشی!/ کمیته ملی‌المپیک هزینه‌ها را پذیرفته است

تعجب‌آور بودن عدم توجه فدراسیون‌ها به روانشناس ورزشی!/ کمیته ملی‌المپیک هزینه‌ها را پذیرفته است https://www.isna.ir/news/98111410139/%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87

الگوی صحیح تغذیه در سفرهای ورزشی

الگوی صحیح تغذیه در سفرهای ورزشی https://www.isna.ir/news/98111107383/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

حرکات اصلاحی برای رفع گودی کمر

حرکات اصلاحی برای رفع گودی کمر https://www.isna.ir/news/98110503425/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1

آسیب کشاله بیخ گوشِ فوتبالیست‌ها

آسیب کشاله بیخ گوشِ فوتبالیست‌ها https://www.isna.ir/news/98102519969/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7