“فقر حرکتی” از “مصرف سیگار” خطرناک‌تر است!

“فقر حرکتی” از “مصرف سیگار” خطرناک‌تر است! https://www.isna.ir/news/98082818519/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

آسیب بلندمدت در انتظار ورزش ایران!

آسیب بلندمدت در انتظار ورزش ایران! https://www.isna.ir/news/98082717754/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

چنبره چاقی بر ۱۷ درصد کودکان ایرانی در سن مدرسه

چنبره چاقی بر ۱۷ درصد کودکان ایرانی در سن مدرسه https://www.isna.ir/news/98082717675/%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87

پس از پیچ خوردن مچ‌پا چه باید کرد؟

پس از پیچ خوردن مچ‌پا چه باید کرد؟ https://www.isna.ir/news/98082113751/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%DA%86-%D9%BE%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

دخل و خرج فدراسیون پزشکی ورزشی چقدر است؟ / هزینه ۵ میلیون تومانی برای هر تست دوپینگ

دخل و خرج فدراسیون پزشکی ورزشی چقدر است؟ / هزینه ۵ میلیون تومانی برای هر تست…

۲۰ عارضه خطرناک دوپینگ برای مردان و زنان

۲۰ عارضه خطرناک دوپینگ برای مردان و زنان https://www.isna.ir/news/98081509097/%DB%B2%DB%B0-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

۲۰ عارضه خطرناک دوپینگ برای مردان و زنان

۲۰ عارضه خطرناک دوپینگ برای مردان و زنان https://www.isna.ir/news/98081509097/%DB%B2%DB%B0-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

۲۰ عارضه خطرناک دوپینگ برای مردان و زنان

۲۰ عارضه خطرناک دوپینگ برای مردان و زنان https://www.isna.ir/news/98081509097/%DB%B2%DB%B0-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

میزان فعالیت ورزشی در هفته از نگاه آمریکایی‌ها چقدر است؟

میزان فعالیت ورزشی در هفته از نگاه آمریکایی‌ها چقدر است؟ https://www.isna.ir/news/98081106147/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

چگونه آسیب همسترینگ را برطرف کنیم؟

چگونه آسیب همسترینگ را برطرف کنیم؟ https://www.isna.ir/news/98080804329/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85