راهکارهای پیشگیری از تضعیف سیستم ایمنی ورزشکاران

راهکارهای پیشگیری از تضعیف سیستم ایمنی ورزشکاران https://www.isna.ir/news/99030301608/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

پروتکل ورزش در فضاهای روباز در دوران کرونا+ تصویر

پروتکل ورزش در فضاهای روباز در دوران کرونا+ تصویر https://www.isna.ir/news/99021913634/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

چه زمانی عفونت‌های ویروسی در ورزشکاران افزایش می‌یابد؟

چه زمانی عفونت‌های ویروسی در ورزشکاران افزایش می‌یابد؟ https://www.isna.ir/news/99021712664/%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

میزان مناسب ورزش در طول هفته چقدر است؟

میزان مناسب ورزش در طول هفته چقدر است؟ https://www.isna.ir/news/99021510798/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

حرکات اصلاحی مناسب برای گودی کمر

حرکات اصلاحی مناسب برای گودی کمر https://www.isna.ir/news/99021309381/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1

چند نمونه ورزش هوازی مناسب + مدت زمان

چند نمونه ورزش هوازی مناسب + مدت زمان https://www.isna.ir/news/99020604281/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

تمرینات کششی مناسب برای توانبخشی+ تصویر

تمرینات کششی مناسب برای توانبخشی+ تصویر https://www.isna.ir/news/99020201641/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

۸ حرکت مناسب یوگا برای قرنطینه خانگی+ تصویر

۸ حرکت مناسب یوگا برای قرنطینه خانگی+ تصویر https://www.isna.ir/news/99020100715/%DB%B8-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

راهنمای اروپایی فعالیت بدنی در خانه برای مقابله با کرونا

راهنمای اروپایی فعالیت بدنی در خانه برای مقابله با کرونا https://www.isna.ir/news/99013118797/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

فاصله مناسب هنگام ورزش برای پیشگیری از کرونا + تصاویر

فاصله مناسب هنگام ورزش برای پیشگیری از کرونا + تصاویر https://www.isna.ir/news/99012917245/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1