تاثیر پیاده‌روی تند در کاهش فشار خون

تاثیر پیاده‌روی تند در کاهش فشار خون https://www.isna.ir/news/97122613945/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86

تاثیر ورزش در پیشگیری از ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی

تاثیر ورزش در پیشگیری از ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی https://www.isna.ir/news/97122111579/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C

نیکوخصلت: پایه و اساس مدیریت در فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها سنتی است

نیکوخصلت: پایه و اساس مدیریت در فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها سنتی است https://www.isna.ir/news/97121910302/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C

آموزش و پرورش در ترویج ورزش همگانی کم‌ کاری کرده است

آموزش و پرورش در ترویج ورزش همگانی کم‌ کاری کرده است https://www.isna.ir/news/97121809655/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اجرای ۱۱ پروژه فناوری ورزشی در سال آینده توسط پژوهشگاه علوم ورزشی

اجرای ۱۱ پروژه فناوری ورزشی در سال آینده توسط پژوهشگاه علوم ورزشی https://www.isna.ir/news/97121508025/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

علم بدنسازی در ایران سیر قهقرایی را طی می‌کند

علم بدنسازی در ایران سیر قهقرایی را طی می‌کند https://www.isna.ir/news/97121105816/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%87%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

انتقاد یک استاد دانشگاه از کم‌کاری فرهنگی در توسعه ورزش همگانی

انتقاد یک استاد دانشگاه از کم‌کاری فرهنگی در توسعه ورزش همگانی https://www.isna.ir/news/97120804528/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

شجیع: پژوهشگاه باید ایده‌های مغفول مانده گذشته را اجرایی کند

شجیع: پژوهشگاه باید ایده‌های مغفول مانده گذشته را اجرایی کند https://www.isna.ir/news/97120804532/%D8%B4%D8%AC%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

بحران چاقی در نوجوانان فاجعه است/ کمبود امکانات دلیل نمی‌شود مردم ورزش نکنند

بحران چاقی در نوجوانان فاجعه است/ کمبود امکانات دلیل نمی‌شود مردم ورزش نکنند https://www.isna.ir/news/97120502450/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

ورزش‌های هوازی مناسب‌ترین ورزش برای کاهش وزن

ورزش‌های هوازی مناسب‌ترین ورزش برای کاهش وزن https://www.isna.ir/news/97120401841/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86