مدال برنز عابدینی در جام جهانی مجارستان

مدال برنز عابدینی در جام جهانی مجارستان https://www.isna.ir/news/98010300715/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

صعود عالمیان به یک چهارم نهایی مسابقات عمان/ نوشاد انتقام نیما را می‌گیرد؟

صعود عالمیان به یک چهارم نهایی مسابقات عمان/ نوشاد انتقام نیما را می‌گیرد؟ https://www.isna.ir/news/98010300635/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7

نجاری: کمانداران کامپوند اعزامی به هلند در تایلند مشخص می‌شوند

نجاری: کمانداران کامپوند اعزامی به هلند در تایلند مشخص می‌شوند https://www.isna.ir/news/98010300608/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

تیم دونفره پینگ پنگ بانوان ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند

تیم دونفره پینگ پنگ بانوان ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند https://www.isna.ir/news/98010300585/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

اماکن ورزشی گلستان و مازندران در اختیار آسیب‌دیدگان از سیل قرار گرفت

اماکن ورزشی گلستان و مازندران در اختیار آسیب‌دیدگان از سیل قرار گرفت https://www.isna.ir/news/98010300557/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

کمانداران کامپوند راهی تایلند شدند

کمانداران کامپوند راهی تایلند شدند https://www.isna.ir/news/98010300531/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

دوومیدانی در سال ۹۷/ ظهور کیهانی، پایان سناریوی حدادی

دوومیدانی در سال ۹۷/ ظهور کیهانی، پایان سناریوی حدادی https://www.isna.ir/news/97122915297/%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C

صعود سه شمشیرباز ایران به جدول اصلی جام‌جهانی مجارستان

صعود سه شمشیرباز ایران به جدول اصلی جام‌جهانی مجارستان https://www.isna.ir/news/98010200489/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

کیخا در جام‌جهانی ژیمناستیک قطر چهارم شد

کیخا در جام‌جهانی ژیمناستیک قطر چهارم شد https://www.isna.ir/news/98010200475/%DA%A9%DB%8C%D8%AE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF

شطرنج در سال ۹۷/ تاریخ سازی مهره‌های جوان

شطرنج در سال ۹۷/ تاریخ سازی مهره‌های جوان https://www.isna.ir/news/97122915315/%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86