قهرمانی تهران در مسابقات چوگان بانوان ایران

قهرمانی تهران در مسابقات چوگان بانوان ایران https://www.isna.ir/news/00060462173/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

حذف بدمنیتون بازان ایران از مسابقات مالدیو

حذف بدمنیتون بازان ایران از مسابقات مالدیو https://www.isna.ir/news/98062919923/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88

بازتاب اولین حضور بانوان باحجاب ایران در وزنه‌برداری قهرمانی جهان

بازتاب اولین حضور بانوان باحجاب ایران در وزنه‌برداری قهرمانی جهان https://www.isna.ir/news/98062919865/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

حذف ملی پوشان تنیس روی میز ایران از قهرمانی آسیا ۲۰۱۹

حذف ملی پوشان تنیس روی میز ایران از قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ https://www.isna.ir/news/98062919843/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9

حذف ملی پوشان تنیس روی میز ایران از قهرمانی آسیا ۲۰۱۹

حذف ملی پوشان تنیس روی میز ایران از قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ https://www.isna.ir/news/98062919843/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9

پاداش قهرمانی در المپیک ناشنوایان؛ فقط ۲ سکه!

پاداش قهرمانی در المپیک ناشنوایان؛ فقط ۲ سکه! https://www.isna.ir/news/98062713511/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%87

کیا قدمی: وزنه‌برداری ایران بهترین نتیجه را در مسابقات جهانی می‌گیرد

کیا قدمی: وزنه‌برداری ایران بهترین نتیجه را در مسابقات جهانی می‌گیرد https://www.isna.ir/news/98062713513/%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

۷ سهمیه المپیک زمستانی جوانان برای اسکی ایران

۷ سهمیه المپیک زمستانی جوانان برای اسکی ایران https://www.isna.ir/news/98062713515/%DB%B7-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

صعود پینگ‌پنگ بازان ایران به یک‌شانزدهم نهایی قهرمانی آسیا/ ایران از جدول دونفره حذف شد

صعود پینگ‌پنگ بازان ایران به یک‌شانزدهم نهایی قهرمانی آسیا/ ایران از جدول دونفره حذف شد https://www.isna.ir/news/98062818254/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

موافقت کشورهای عضو آسیای میانه با پیشنهاد کمیته ملی المپیک ایران

موافقت کشورهای عضو آسیای میانه با پیشنهاد کمیته ملی المپیک ایران https://www.isna.ir/news/98062816612/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86