مجید کیهانی: دوپینگ حسین کیهانی مربوط به قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ است نه جاکارتا

مجید کیهانی: دوپینگ حسین کیهانی مربوط به قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ است نه جاکارتا https://www.isna.ir/news/98030200742/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ترکیب تیم ریکرو مردان برای حضور در مسابقات جهانی مشخص شد

ترکیب تیم ریکرو مردان برای حضور در مسابقات جهانی مشخص شد https://www.isna.ir/news/98030200693/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

احتمال محرومیت حسین کیهانی به خاطر دوپینگ

احتمال محرومیت حسین کیهانی به خاطر دوپینگ https://www.isna.ir/news/98030200687/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF

مدیر سازمان تیم ملی تیراندازی: مشکلی برای خرید و حمل فشنگ به ایران نداریم

مدیر سازمان تیم ملی تیراندازی: مشکلی برای خرید و حمل فشنگ به ایران نداریم https://www.isna.ir/news/98030200680/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87

هاشمی‌طبا: کارشناسی ورزش در کمیسیون فرهنگی بهتر از استیضاح است

هاشمی‌طبا: کارشناسی ورزش در کمیسیون فرهنگی بهتر از استیضاح است https://www.isna.ir/news/98030100578/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی شد

سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی شد https://www.isna.ir/news/98030100503/%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

برگزاری اولین جلسه شورای هم اندیشی توسعه ورزش همگانی شهر تهران

برگزاری اولین جلسه شورای هم اندیشی توسعه ورزش همگانی شهر تهران https://www.isna.ir/news/98030100482/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

حسینیان مدیر روابط عمومی فدراسیون قایقرانی شد

حسینیان مدیر روابط عمومی فدراسیون قایقرانی شد https://www.isna.ir/news/98030100470/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

سرمربی جدید تیم والیبال سایپا انتخاب شد / شهنازی جایگزین اکبری

سرمربی جدید تیم والیبال سایپا انتخاب شد / شهنازی جایگزین اکبری https://www.isna.ir/news/98030100468/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C

احمدی: کار بزرگی در کنترل و ممنوعیت فعالیت سایت‌ها و شبکه‌های شرط بندی صورت گرفته است

احمدی: کار بزرگی در کنترل و ممنوعیت فعالیت سایت‌ها و شبکه‌های شرط بندی صورت گرفته است…