وزنه‌برداران نوجوان و جوان مشکلی برای اعزام به آسیایی ندارند

وزنه‌برداران نوجوان و جوان مشکلی برای اعزام به آسیایی ندارند https://www.isna.ir/news/98042513285/%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

رمضی: کاروان ورزشی کارگران بهترین عملکرد را در بازیهای جهانی اسپانیا داشت

رمضی: کاروان ورزشی کارگران بهترین عملکرد را در بازیهای جهانی اسپانیا داشت https://www.isna.ir/news/98042512995/%D8%B1%D9%85%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

لشکری: تکرار قهرمانی آسیا هدف اصلی پاراتکواندوکاران در اردن است

لشکری: تکرار قهرمانی آسیا هدف اصلی پاراتکواندوکاران در اردن است https://www.isna.ir/news/98042512859/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مشعل سی‌امین یونیورسیاد در ایتالیا خاموش شد

مشعل سی‌امین یونیورسیاد در ایتالیا خاموش شد https://www.isna.ir/news/98042412821/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF

بانوان هاکی ایران قهرمانی آسیا را با پیروزی آغاز کردند

بانوان هاکی ایران قهرمانی آسیا را با پیروزی آغاز کردند https://www.isna.ir/news/98042412808/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

بانوان هاکی ایران قهرمانی آسیا را با پیروزی آغاز کردند

بانوان هاکی ایران قهرمانی آسیا را با پیروزی آغاز کردند https://www.isna.ir/news/98042412808/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

صعود سابریست های ایران به جدول 64 نفره شمشیر بازی قهرمانی جهان

صعود سابریست های ایران به جدول 64 نفره شمشیر بازی قهرمانی جهان https://www.isna.ir/news/98042412796/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-64-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

نخستین مدال برنز وزنه بردار معلول در قهرمانی جهان

نخستین مدال برنز وزنه بردار معلول در قهرمانی جهان https://www.isna.ir/news/98042412792/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

صادقیان در تفنگ بادی 10 متر هشتم جهان شد

صادقیان در تفنگ بادی 10 متر هشتم جهان شد https://www.isna.ir/news/98042412768/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-10-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

حذف زهرا نعمتی از مسابقات تیروکمان آزمایشی المپیک

حذف زهرا نعمتی از مسابقات تیروکمان آزمایشی المپیک https://www.isna.ir/news/98042412595/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9