الهه منصوریان: شاید در یکی از بزرگترین سازمان‌های جهان مسابقه دهم

الهه منصوریان: شاید در یکی از بزرگترین سازمان‌های جهان مسابقه دهم https://www.isna.ir/news/99041511040/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87

برخواه: داودی می‌تواند جای بهداد سلیمی را پر کند

برخواه: داودی می‌تواند جای بهداد سلیمی را پر کند https://www.isna.ir/news/99041511024/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF

مرادی: پولی که از نوبخت گرفتیم به کام گیلان شد/صالحی‌امیری: آماده کمک ارزی به وزنه‌برداری هستیم

مرادی: پولی که از نوبخت گرفتیم به کام گیلان شد/صالحی‌امیری: آماده کمک ارزی به وزنه‌برداری هستیم…

سهرابیان: قول چند طلا در بازی‌های آسیایی را می‌دهیم

سهرابیان: قول چند طلا در بازی‌های آسیایی را می‌دهیم https://www.isna.ir/news/99041510788/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

تعطیلی فوتبال در وضعیت سفید، برگزاری در وضعیت قرمز!

تعطیلی فوتبال در وضعیت سفید، برگزاری در وضعیت قرمز! https://www.isna.ir/news/99041510783/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2

سلطه نفر اول شطرنج جهان در مسابقات آنلاین/کارلسن بار دیگر قهرمان شد

سلطه نفر اول شطرنج جهان در مسابقات آنلاین/کارلسن بار دیگر قهرمان شد https://www.isna.ir/news/99041510740/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

وعده قمری برای بازی‌های آسیایی: مدال‌های خوبی می‌گیریم

وعده قمری برای بازی‌های آسیایی: مدال‌های خوبی می‌گیریم https://www.isna.ir/news/99041510735/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85

شیوع مجدد کرونا لیگ برتر تنیس‌روی‌میز را لغو کرد

شیوع مجدد کرونا لیگ برتر تنیس‌روی‌میز را لغو کرد https://www.isna.ir/news/99041510672/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

تابع: عجله‌ای برای برگزاری اردوهای پارالمپیکی‌ها نداریم

تابع: عجله‌ای برای برگزاری اردوهای پارالمپیکی‌ها نداریم https://www.isna.ir/news/99041410320/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

تلاش برای تمرین تیم ملی واترپلو در استخر روباز

تلاش برای تمرین تیم ملی واترپلو در استخر روباز https://www.isna.ir/news/99041410312/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B2