فتاحیان مشاور عالی رییس فدراسیون شنا شد/ دبیر جدید به زودی اعلام می‌شود

فتاحیان مشاور عالی رییس فدراسیون شنا شد/ دبیر جدید به زودی اعلام می‌شود https://www.isna.ir/news/99062921621/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

عبادی: هرچند رکورد کمانداران افت پیدا کرده اما شرایط راضی کننده است

عبادی: هرچند رکورد کمانداران افت پیدا کرده اما شرایط راضی کننده است https://www.isna.ir/news/99062921578/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

سخت گیری فرانسه برای مرحله پایانی تور دوفرانس/اعمال محدودیت نفرات در شانزه لیزه

سخت گیری فرانسه برای مرحله پایانی تور دوفرانس/اعمال محدودیت نفرات در شانزه لیزه https://www.isna.ir/news/99062921570/%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA

طلسم کارلسن/ فیروزجا بازهم شکست خورد

طلسم کارلسن/ فیروزجا بازهم شکست خورد https://www.isna.ir/news/99062921435/%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

۸۰۰۰ یورو؛ هزینه جراحی «خارپاشنه» حدادی در آلمان

۸۰۰۰ یورو؛ هزینه جراحی «خارپاشنه» حدادی در آلمان https://www.isna.ir/news/99062821346/%DB%B8%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

دو پیروز و یک شکست برای وفایی در لیگ اسنوکر حرفه ای ها

دو پیروز و یک شکست برای وفایی در لیگ اسنوکر حرفه ای ها https://www.isna.ir/news/99062821373/%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7

پرونده جام حذفی تنیس پس از ۶ ماه تعویق بسته شد

پرونده جام حذفی تنیس پس از ۶ ماه تعویق بسته شد https://www.isna.ir/news/99062821353/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

پایان مرحله دوم دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌ها با معرفی نفرات برتر

پایان مرحله دوم دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌ها با معرفی نفرات برتر https://www.isna.ir/news/99062821351/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1

پرونده جام حذفی تنیس پس از ۶ ماه تعویق بالاخره بسته شد

پرونده جام حذفی تنیس پس از ۶ ماه تعویق بالاخره بسته شد https://www.isna.ir/news/99062821353/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

پایان مرحله دوم دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌ها با معرفی نفرات برتر

پایان مرحله دوم دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌ها با معرفی نفرات برتر https://www.isna.ir/news/99062821351/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1