توضیح فدراسیون دوومیدانی در مورد داشتن دو دبیر

توضیح فدراسیون دوومیدانی در مورد داشتن دو دبیر https://www.isna.ir/news/98082717654/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1

لغو یکی از دیدارهای لیگ برتر هندبال

لغو یکی از دیدارهای لیگ برتر هندبال https://www.isna.ir/news/98082717653/%D9%84%D8%BA%D9%88-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84

اولین ثبت نام برای انتخابات دوومیدانی

اولین ثبت نام برای انتخابات دوومیدانی https://www.isna.ir/news/98082717427/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

حکم و مدال تنها پاداش قهرمانان لیگ برتر تیروکمان!

حکم و مدال تنها پاداش قهرمانان لیگ برتر تیروکمان! https://www.isna.ir/news/98082617106/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86

۱۷توصیه به کوهنوردی در زمستان

۱۷توصیه به کوهنوردی در زمستان https://www.isna.ir/news/98082617093/%DB%B1%DB%B7%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

احسان حدادی، یوسین بولت را به ایران می‌آورد؟

احسان حدادی، یوسین بولت را به ایران می‌آورد؟ https://www.isna.ir/news/98082617104/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

نایب قهرمانی موسوی در مسابقات ترکیه/ مرادی وزنه نزد

نایب قهرمانی موسوی در مسابقات ترکیه/ مرادی وزنه نزد https://www.isna.ir/news/98082617165/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF

ششمی تیم سابر ایران در جام جهانی مصر

ششمی تیم سابر ایران در جام جهانی مصر https://www.isna.ir/news/98082617124/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1

شکست خادم‌الشریعه مقابل حریف اوکراینی

شکست خادم‌الشریعه مقابل حریف اوکراینی https://www.isna.ir/news/98082616585/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C

اولین مدال بانوی وزنه‌بردار ملی‌پوش ایران

اولین مدال بانوی وزنه‌بردار ملی‌پوش ایران https://www.isna.ir/news/98082516581/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86