عکس روز/ قرمز قهرمان

عکس روز/ قرمز قهرمان https://www.isna.ir/news/99041511206/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

حکمرانی رونالدو در اروپا

حکمرانی رونالدو در اروپا https://www.isna.ir/news/99041510953/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

دو مدعی اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانان از دید کلوپ

دو مدعی اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانان از دید کلوپ https://www.isna.ir/news/99041510848/%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE

تهدید یا فرافکنی؛ پشت پرده فوتبال چه خبر است؟

تهدید یا فرافکنی؛ پشت پرده فوتبال چه خبر است؟ https://www.isna.ir/news/99041510840/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تست کرونای لوکزامبورگو مثبت اعلام شد

تست کرونای لوکزامبورگو مثبت اعلام شد https://www.isna.ir/news/99041510756/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

آرتتا: چند هفته پیش کسب سهمیه لیگ قهرمانان برای ما ممکن نبود

آرتتا: چند هفته پیش کسب سهمیه لیگ قهرمانان برای ما ممکن نبود https://www.isna.ir/news/99041510742/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF

لمپارد: تا آخر فصل فرصت اشتباه کردن نداریم

لمپارد: تا آخر فصل فرصت اشتباه کردن نداریم https://www.isna.ir/news/99041510738/%D9%84%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

لواندوفسکی: با شایستگی قهرمان شدیم

لواندوفسکی: با شایستگی قهرمان شدیم https://www.isna.ir/news/99041510688/%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85

فلیک: به این بازیکنان افتخار می‌کنم

فلیک: به این بازیکنان افتخار می‌کنم https://www.isna.ir/news/99041510684/%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85

نویر: سه‌گانه را می خواهیم

نویر: سه‌گانه را می خواهیم https://www.isna.ir/news/99041510654/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85