فاتی ملیت اسپانیایی گرفت

فاتی ملیت اسپانیایی گرفت https://www.isna.ir/news/98062920003/%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

جریمه سنگین یک روزنامه‌نگار برای اظهارات نژادپرستانه‌اش علیه ویلیامز

جریمه سنگین یک روزنامه‌نگار برای اظهارات نژادپرستانه‌اش علیه ویلیامز https://www.isna.ir/news/98062919944/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87

بوفون و کاسیاس، می‌توانستند مثل مسی و رونالدو باشند اگر …

بوفون و کاسیاس، می‌توانستند مثل مسی و رونالدو باشند اگر … https://www.isna.ir/news/98062919908/%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1

بوفون و کاسیاس، می‌توانستند مثل مسی و رونالدو باشند اگر …

بوفون و کاسیاس، می‌توانستند مثل مسی و رونالدو باشند اگر … https://www.isna.ir/news/98062919908/%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1

زیدان مقصر اصلی شرایط بد رئال مادرید است

زیدان مقصر اصلی شرایط بد رئال مادرید است https://www.isna.ir/news/98062919869/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تمجید سولسشایر از مهاجم ۱۷ ساله یونایتد

تمجید سولسشایر از مهاجم ۱۷ ساله یونایتد https://www.isna.ir/news/98062919846/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF

تمجید سولسشایر از مهاجم ۱۷ ساله یونایتد

تمجید سولسشایر از مهاجم ۱۷ ساله یونایتد https://www.isna.ir/news/98062919846/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF

خنت در غیاب میلاد محمدی به پیروزی رسید

خنت در غیاب میلاد محمدی به پیروزی رسید https://www.isna.ir/news/98062919788/%D8%AE%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

دربی ایرانی‌های قطر به سود تیم پورعلی گنجی/ رضاییان گل زد

دربی ایرانی‌های قطر به سود تیم پورعلی گنجی/ رضاییان گل زد https://www.isna.ir/news/98062819084/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%AF

جایزه لئو یاشین به مراسم توپ طلا اضافه شد

جایزه لئو یاشین به مراسم توپ طلا اضافه شد https://www.isna.ir/news/98062816815/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%84%D8%A6%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF