مقصد بعدی پوچتینو کدام تیم است؟

مقصد بعدی پوچتینو کدام تیم است؟ https://www.isna.ir/news/98082918972/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DA%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

حقوق مورینیو در تاتتنهام مشخص شد؛ ۲ برابر پوچتینو!

حقوق مورینیو در تاتتنهام مشخص شد؛ ۲ برابر پوچتینو! https://www.isna.ir/news/98082918894/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DA%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88

همه چیز درباره قرعه‌کشی مرحله گروهی یورو ۲۰۲۰

همه چیز درباره قرعه‌کشی مرحله گروهی یورو ۲۰۲۰ https://www.isna.ir/news/98082918886/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0

مورینیو: خوشحالم سرمربی تاتنهام شدم

مورینیو: خوشحالم سرمربی تاتنهام شدم https://www.isna.ir/news/98082918775/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%85

مورینیو سرمربی تاتنهام شد

مورینیو سرمربی تاتنهام شد https://www.isna.ir/news/98082918758/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

مورینیو سرمربی تیم تاتنهام شد

مورینیو سرمربی تیم تاتنهام شد https://www.isna.ir/news/98082918758/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

مارادونا استعفا کرد

مارادونا استعفا کرد https://www.isna.ir/news/98082918683/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

خوشحالی دی یانگ و واینالدام جهان ورزش را تحت تاثیر قرار داد

خوشحالی دی یانگ و واینالدام جهان ورزش را تحت تاثیر قرار داد https://www.isna.ir/news/98082918663/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

“بیل” رئال مادرید را مسخره کرد

“بیل” رئال مادرید را مسخره کرد https://www.isna.ir/news/98082918636/%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

پوچتینو اخراج شد/ مورینیو گزینه اصلی مربیگری تاتنهام

پوچتینو اخراج شد/ مورینیو گزینه اصلی مربیگری تاتنهام https://www.isna.ir/news/98082918622/%D9%BE%D9%88%DA%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85