ورزشگاه‌های میزبان یورو ۲۰۲۰ به روایت تصویر

ورزشگاه‌های میزبان یورو ۲۰۲۰ به روایت تصویر https://www.isna.ir/news/98010300590/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

“داستان تلخ مسی با آرژانتین پایانی ندارد”

“داستان تلخ مسی با آرژانتین پایانی ندارد” https://www.isna.ir/news/98010300576/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

مسی اردوی تیم ملی آرژانتین را ترک کرد

مسی اردوی تیم ملی آرژانتین را ترک کرد https://www.isna.ir/news/98010300532/%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بازی‌های به یاد ماندنی (۳)/ تیمی که به خاطر شکست تحقیرآمیزش در فرودگاه هو شد

بازی‌های به یاد ماندنی (۳)/ تیمی که به خاطر شکست تحقیرآمیزش در فرودگاه هو شد https://www.isna.ir/news/97122915322/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1

معرفی تیم‌های برتر جهان فوتبال/ منچسترسیتی؛ پول خوشبختی می‌آورد!

معرفی تیم‌های برتر جهان فوتبال/ منچسترسیتی؛ پول خوشبختی می‌آورد! https://www.isna.ir/news/97122915334/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

بازگشت مسی به تیم ملی با شکست آرژانتین همراه شد

بازگشت مسی به تیم ملی با شکست آرژانتین همراه شد https://www.isna.ir/news/98010300502/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF

بازگشت بی‌ثمر رونالدو به تیم ملی پرتغال/شروع پرقدرت فرانسه و انگلیس در مقدماتی یورو

بازگشت بی‌ثمر رونالدو به تیم ملی پرتغال/شروع پرقدرت فرانسه و انگلیس در مقدماتی یورو https://www.isna.ir/news/98010300501/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88

اظهارات کی‌روش پس از شکست ژاپن

اظهارات کی‌روش پس از شکست ژاپن https://www.isna.ir/news/98010200462/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86

نخستین پیروزی کی‌روش با کلمبیا

نخستین پیروزی کی‌روش با کلمبیا https://www.isna.ir/news/98010200433/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7

معرفی تیم‌های برتر فوتبال جهان/ دورتموند؛ دیوار زرد فوتبال آلمان

معرفی تیم‌های برتر فوتبال جهان/ دورتموند؛ دیوار زرد فوتبال آلمان https://www.isna.ir/news/97122915337/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86