وقتی پس از ٤٠ سال درهای ورزشگاه به روی زنان باز شد؛ مشکل ما کدام است؟

وقتی پس از ٤٠ سال درهای ورزشگاه به روی زنان باز شد؛ مشکل ما کدام است؟…