از گل زدن به سر وزنه‌برداری تا رویا فروشی برای فدراسیون پزشکی-ورزشی

از گل زدن به سر وزنه‌برداری تا رویا فروشی برای فدراسیون پزشکی-ورزشی https://www.khabaronline.ir/news/1431979/%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

چرا حامیان اصلی ویلموتس پنهان شده‌اند؟

چرا حامیان اصلی ویلموتس پنهان شده‌اند؟ https://www.khabaronline.ir/news/1424954/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

طلوع دوباره دکتر باقری در وزنه‌برداری و احتمالا یک شوخی جدید!

طلوع دوباره دکتر باقری در وزنه‌برداری و احتمالا یک شوخی جدید! https://www.khabaronline.ir/news/1416791/%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

آقای مجری،آنتن زنده جای کل‌کل‌های هواداری نیست!

آقای مجری،آنتن زنده جای کل‌کل‌های هواداری نیست! https://www.khabaronline.ir/news/1414828/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

نه مثل رئال می شویم نه مثل بارسلونا؛ما همان پرسپولیس و استقلال هستیم

نه مثل رئال می شویم نه مثل بارسلونا؛ما همان پرسپولیس و استقلال هستیم https://www.khabaronline.ir/news/1414185/%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84

مگر فدراسیون فوتبال سایت و رسانه رسمی برای اطلاع رسانی ندارد؟

مگر فدراسیون فوتبال سایت و رسانه رسمی برای اطلاع رسانی ندارد؟ https://www.khabaronline.ir/news/1413535/%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

آقای مرادی،نکند ما هم توهم زده ایم!

آقای مرادی،نکند ما هم توهم زده ایم! https://www.khabaronline.ir/news/1407288/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85

آقای عضو هیات مدیره،غیر از حرف زدن برای استقلال چه کار کرده‌اید؟

آقای عضو هیات مدیره،غیر از حرف زدن برای استقلال چه کار کرده‌اید؟ https://www.khabaronline.ir/news/1406575/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF

انتخابات هیات فوتبال،شایعات عجیب و دودی که از سر ما بلند می‌شود!

انتخابات هیات فوتبال،شایعات عجیب و دودی که از سر ما بلند می‌شود! https://www.khabaronline.ir/news/1405379/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آرامترین فرد تحریریه و رفیق دوست‌داشتنی،همیشه موفق باشی

آرامترین فرد تحریریه و رفیق دوست‌داشتنی،همیشه موفق باشی https://www.khabaronline.ir/news/1395084/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C