کسی که حقوق میلیاردی می‌گیرد را از جریمه یک میلیونی نترسانید

کسی که حقوق میلیاردی می‌گیرد را از جریمه یک میلیونی نترسانید https://www.khabaronline.ir/news/1305155/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

آقای گل جام جهانی هم بشوی، رفتارت حرفه‌ای نمی‌شود!

آقای گل جام جهانی هم بشوی، رفتارت حرفه‌ای نمی‌شود! https://www.khabaronline.ir/news/1299443/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آقای گل جام جهانی هم بشوی، رفتارت حرفه‌ای نمی‌شود!

آقای گل جام جهانی هم بشوی، رفتارت حرفه‌ای نمی‌شود! https://www.khabaronline.ir/news/1299443/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آقای تاج هندوانه‌ها را دست کی دادی؟

آقای تاج هندوانه‌ها را دست کی دادی؟ https://www.khabaronline.ir/news/1289600/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C

چرا سام درخشانی علیه پرسپولیس اظهار نظر کرد؟

چرا سام درخشانی علیه پرسپولیس اظهار نظر کرد؟ https://www.khabaronline.ir/news/1286528/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

سام درخشانی چگونه توسط استقلالی‌ها و پرسپولیسی‌ها صفحه اینستاگرامش را پرمخاطب کرد؟

سام درخشانی چگونه توسط استقلالی‌ها و پرسپولیسی‌ها صفحه اینستاگرامش را پرمخاطب کرد؟ https://www.khabaronline.ir/news/1286528/%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4

استقلال و پرسپولیس را بیچاره کردید، دست‌بردار هم نیستید

استقلال و پرسپولیس را بیچاره کردید، دست‌بردار هم نیستید https://www.khabaronline.ir/news/1278174/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF

مدیرانی که استقلال و پرسپولیس را نابود می‌کنند

مدیرانی که استقلال و پرسپولیس را نابود می‌کنند https://www.khabaronline.ir/news/1271657/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

شوخی سازمان لیگ با اهالی فوتبال

شوخی سازمان لیگ با اهالی فوتبال https://www.khabaronline.ir/news/1270611/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84