شما چقدر در گران شدن بازیکنان نقش دارید؟

شما چقدر در گران شدن بازیکنان نقش دارید؟ https://www.khabaronline.ir/news/1432009/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF

بازیکنانی که با قرارداد میلیاردی دین‌شان را به شما ادا می‌کنند!

بازیکنانی که با قرارداد میلیاردی دین‌شان را به شما ادا می‌کنند! https://www.khabaronline.ir/news/1432006/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

بلایی که سر استقلال و پرسپولیس می‌آید

بلایی که سر استقلال و پرسپولیس می‌آید https://www.khabaronline.ir/news/1411335/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF