پیام بهنوش طباطبایی به دیوید بکهام؛ من مری را بهتر بازی می‌کنم

پیام بهنوش طباطبایی به دیوید بکهام؛ من مری را بهتر بازی می‌کنم https://www.khabaronline.ir/news/1330221/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85