جشنواره موج‌سواری در چابهار برگزار می‌شود

جشنواره موج‌سواری در چابهار برگزار می‌شود https://www.isna.ir/news/98032712724/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

جشنواره موج‌سواری در چابهار برگزار می‌شود

جشنواره موج‌سواری در چابهار برگزار می‌شود https://www.isna.ir/news/98032712724/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

«محمد صلاح» و بازی در زمین گردشگری مصر

«محمد صلاح» و بازی در زمین گردشگری مصر https://www.isna.ir/news/98032109411/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1

قطر حامی استارت‌اپ‌های «گردشگری ورزشی» شد

قطر حامی استارت‌اپ‌های «گردشگری ورزشی» شد https://www.isna.ir/news/98020200583/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

قطر حامی استارت‌اپ‌های «گرشگری ورزشی» شد

قطر حامی استارت‌اپ‌های «گرشگری ورزشی» شد https://www.isna.ir/news/98020200583/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF