از صدای پرویز پرستویی تا دلتنگی مادر آیدین نیکخواه

از صدای پرویز پرستویی تا دلتنگی مادر آیدین نیکخواه https://www.isna.ir/news/98041507510/%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87

از صدای پروپز پرستویی تا دلتنگی مادر آیدین نیکخواه

از صدای پروپز پرستویی تا دلتنگی مادر آیدین نیکخواه https://www.isna.ir/news/98041507510/%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87

مستندی درباره‌ی «آیدین نیکخواه» در تدارک اکران گروه «هنر و تجربه»

مستندی درباره‌ی «آیدین نیکخواه» در تدارک اکران گروه «هنر و تجربه» https://www.isna.ir/news/98041206491/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87

هنرمندان و ورزشکان به نام «تختی» به سیل‌زدگان کمک کردند

هنرمندان و ورزشکان به نام «تختی» به سیل‌زدگان کمک کردند https://www.isna.ir/news/98012812764/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

هنرمندان و ورزشکان به نام «تختی» به سیل‌زدگان کمک کردند

هنرمندان و ورزشکان به نام «تختی» به سیل‌زدگان کمک کردند https://www.isna.ir/news/98012812764/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

حق ما کشتی گیران بر سازندگان فیلم غلامرضا تختی حلال باشد

حق ما کشتی گیران بر سازندگان فیلم غلامرضا تختی حلال باشد https://www.isna.ir/news/98012409834/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

واکنش سید محمد بهشتی به فیلم “تختی” / جامعه به اسطوره نیاز دارد

واکنش سید محمد بهشتی به فیلم “تختی” / جامعه به اسطوره نیاز دارد https://www.isna.ir/news/98012409525/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

انتقاد بهروز افخمی از مباحث مطرح شده درباره‌ی غلامرضا تختی

انتقاد بهروز افخمی از مباحث مطرح شده درباره‌ی غلامرضا تختی https://www.isna.ir/news/97121809443/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C

بهرام رادان: بازی در یک فیلم‌ ورزشی رویای من بود

بهرام رادان: بازی در یک فیلم‌ ورزشی رویای من بود https://www.isna.ir/news/97111810258/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF