انتقاد بهروز افخمی از مباحث مطرح شده درباره‌ی غلامرضا تختی

انتقاد بهروز افخمی از مباحث مطرح شده درباره‌ی غلامرضا تختی https://www.isna.ir/news/97121809443/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C

بهرام رادان: بازی در یک فیلم‌ ورزشی رویای من بود

بهرام رادان: بازی در یک فیلم‌ ورزشی رویای من بود https://www.isna.ir/news/97111810258/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF