گفت‌وگو فردوسی‌پور با گزارشگر معروف انگلیسی

گفت‌وگو فردوسی‌پور با گزارشگر معروف انگلیسی https://www.isna.ir/news/99041209315/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C

بررسی حواشی لیگ برتر فوتبال در «ورزشگاه»

بررسی حواشی لیگ برتر فوتبال در «ورزشگاه» https://www.isna.ir/news/99041108835/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

رادیو ورزش جای خالی مسابقات ورزشی را چگونه پر می‌کند؟

رادیو ورزش جای خالی مسابقات ورزشی را چگونه پر می‌کند؟ https://www.isna.ir/news/99040906858/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

جواد خیابانی مستند ورزش ایران را می‌سازد

جواد خیابانی مستند ورزش ایران را می‌سازد https://www.isna.ir/news/99032616589/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF

پخش یک سریال رادیویی با موضوع کلاهبرداری در فوتبال

پخش یک سریال رادیویی با موضوع کلاهبرداری در فوتبال https://www.isna.ir/news/99032414981/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

پخش زنده دیدار «بایرلورکوزن ـ بایرن مونیخ»

پخش زنده دیدار «بایرلورکوزن ـ بایرن مونیخ» https://www.isna.ir/news/99031710017/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE

بازگشت فوتبال‌های خارجی به آنتن تلویزیون

بازگشت فوتبال‌های خارجی به آنتن تلویزیون https://www.isna.ir/news/99022820078/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

چند پرسش درباره حضور احسان حدادی در تلویزیون و ابتلا به کرونا

چند پرسش درباره حضور احسان حدادی در تلویزیون و ابتلا به کرونا https://www.isna.ir/news/99011105615/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

عکس تختی و فردین روی جلد یک ویژه‌نامه ورزشی

عکس تختی و فردین روی جلد یک ویژه‌نامه ورزشی https://www.isna.ir/news/99010703277/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

نشست هماهنگی برنامه‌های رسانه‌ای سیما با محوریت ورزش در خانه

نشست هماهنگی برنامه‌های رسانه‌ای سیما با محوریت ورزش در خانه https://www.isna.ir/news/98122116608/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87