مدیر شبکه «ورزش» تغییر کرد

مدیر شبکه «ورزش» تغییر کرد https://www.isna.ir/news/99070705173/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

پخش یک کارتون فوتبالی جدید از تلویزیون

پخش یک کارتون فوتبالی جدید از تلویزیون https://www.isna.ir/news/99070604073/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

معرفی ورزش های هیجانی در مسابقه جدید شبکه نسیم

معرفی ورزش های هیجانی در مسابقه جدید شبکه نسیم https://www.isna.ir/news/99063123738/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85

پخش فوتبال در «زمین گرم»

پخش فوتبال در «زمین گرم» https://www.isna.ir/news/99063023061/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85

پخش رقابتهای لیگ انگلیس از تلویزیون

پخش رقابتهای لیگ انگلیس از تلویزیون https://www.isna.ir/news/99062418250/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

لیگ فرانسه روی آنتن تلویزیون

لیگ فرانسه روی آنتن تلویزیون https://www.isna.ir/news/99062216405/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

پخش زنده فوتبال «فرانسه ـ کرواسی»

پخش زنده فوتبال «فرانسه ـ کرواسی» https://www.isna.ir/news/99061813600/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C

پخش زنده فوتبال سوئیس ـ آلمان

پخش زنده فوتبال سوئیس ـ آلمان https://www.isna.ir/news/99061611492/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

پخش زنده فوتبال پرتغال ـ کرواسی

پخش زنده فوتبال پرتغال ـ کرواسی https://www.isna.ir/news/99061510631/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C

پخش زنده فوتبال آلمان ـ اسپانیا

پخش زنده فوتبال آلمان ـ اسپانیا https://www.isna.ir/news/99061209057/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7