پخش مستند گواردیولا از تلویزیون

پخش مستند گواردیولا از تلویزیون https://www.isna.ir/news/98010300675/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

فردوسی پور در شبکه سه می ماند

فردوسی پور در شبکه سه می ماند https://www.isna.ir/news/97122714453/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

پخش مستند بهترین فوتبالیست‌های دنیا

پخش مستند بهترین فوتبالیست‌های دنیا https://www.isna.ir/news/97122714407/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7

پخش مستندهای بهترین فوتبالیست‌های دنیا

پخش مستندهای بهترین فوتبالیست‌های دنیا https://www.isna.ir/news/97122714407/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7

جشن تولد یوسف کرمی در پشت صحنه سریال نوروزی

جشن تولد یوسف کرمی در پشت صحنه سریال نوروزی https://www.isna.ir/news/97122613827/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C

«نود» با ۸۰ درصد آراء منتخب مردم شد

«نود» با ۸۰ درصد آراء منتخب مردم شد https://www.isna.ir/news/97122212139/%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF

شکسته شدن سکوت و بغض فردوسی‌پور در جشنواره جام جم

شکسته شدن سکوت و بغض فردوسی‌پور در جشنواره جام جم https://www.isna.ir/news/97122111692/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85

شکسته شدن سکوت و بغض فردوسی‌پور در جشنواره جام جم

شکسته شدن سکوت و بغض فردوسی‌پور در جشنواره جام جم https://www.isna.ir/news/97122111692/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85

گزارشگر «استقلال – العین» مشخص شد

گزارشگر «استقلال – العین» مشخص شد https://www.isna.ir/news/97122010900/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

چرا فوتبال استقلال و مسجد سلیمان اچ‌دی پخش نشد؟

چرا فوتبال استقلال و مسجد سلیمان اچ‌دی پخش نشد؟ https://www.isna.ir/news/97122010595/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%86-%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF