پخش زنده دیدار تیم‌های ملی عراق و ایران

پخش زنده دیدار تیم‌های ملی عراق و ایران https://www.isna.ir/news/98082214513/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

فردوسی‌پور مستند «مارادونا» را گزارش کرد

فردوسی‌پور مستند «مارادونا» را گزارش کرد https://www.isna.ir/news/98082214341/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

دوبله مستند بارسلونا برای پخش از تلویزیون

دوبله مستند بارسلونا برای پخش از تلویزیون https://www.isna.ir/news/98081307624/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

پخش زنده مسابقه «چلسی ـ منچستر یونایتد»

پخش زنده مسابقه «چلسی ـ منچستر یونایتد» https://www.isna.ir/news/98080804325/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF

جایزه ویژه سال ۲۰۱۹ به کانال ورزش اهدا شد

جایزه ویژه سال ۲۰۱۹ به کانال ورزش اهدا شد https://www.isna.ir/news/98080803844/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

پخش زنده مسابقات لیگ برتر فوتبال از جام جم

پخش زنده مسابقات لیگ برتر فوتبال از جام جم https://www.isna.ir/news/98080301315/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85

چرا گزارش لیگ قهرمانان اروپا با صدای گزاشگر زن پخش نشد؟

چرا گزارش لیگ قهرمانان اروپا با صدای گزاشگر زن پخش نشد؟ https://www.isna.ir/news/98080201170/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF

پخش زنده هندبال و فوتسال بانوان از رادیو ورزش

پخش زنده هندبال و فوتسال بانوان از رادیو ورزش https://www.isna.ir/news/98080100214/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

پخش زنده هندبال و فوتسال بانوان از رادیو ورزش

پخش زنده هندبال و فوتسال بانوان از رادیو ورزش https://www.isna.ir/news/98080100214/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

توضیح درباره پخش زنده بازی ایران-کامبوج

توضیح درباره پخش زنده بازی ایران-کامبوج https://www.isna.ir/news/98071813927/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC