روایت برپایی ایستگاه صلواتی در قله توچال+فیلم

روایت برپایی ایستگاه صلواتی در قله توچال+فیلم https://www.isna.ir/news/98061608417/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85