سالن ورزشی چند منظوره آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به بهره برداری رسید

سالن ورزشی چند منظوره آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به بهره برداری رسید https://www.isna.ir/news/98081911903/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87

روایت برپایی ایستگاه صلواتی در قله توچال+فیلم

روایت برپایی ایستگاه صلواتی در قله توچال+فیلم https://www.isna.ir/news/98061608417/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85