انتشار «گام‌های مخفی افراد خوش اندام»

انتشار «گام‌های مخفی افراد خوش اندام» https://www.isna.ir/news/99020302432/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85

کتاب جدید «کوبی برایانت» در صدر پرفروش‌ها

کتاب جدید «کوبی برایانت» در صدر پرفروش‌ها https://www.isna.ir/news/99012111853/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7

۳ پیشنهاد برای پایان دادن به لیگ فوتبال

۳ پیشنهاد برای پایان دادن به لیگ فوتبال https://www.isna.ir/news/99012011467/%DB%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

«لبرون جیمز» نویسنده شد

«لبرون جیمز» نویسنده شد https://www.isna.ir/news/98113022346/%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

دوست دارم در آینده استراماچونی بشوم

دوست دارم در آینده استراماچونی بشوم https://www.isna.ir/news/98091914207/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D9%85

رونمایی از «فوتبال علیه دشمن» با صدای فردوسی‌پور

رونمایی از «فوتبال علیه دشمن» با صدای فردوسی‌پور https://www.isna.ir/news/98082012535/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1

انتشار دو کتاب درباره داوری و حقوق ورزشی

انتشار دو کتاب درباره داوری و حقوق ورزشی https://www.isna.ir/news/98060904423/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

بی‌بی‌سی بهتر است یا ۲۰:۳۰

بی‌بی‌سی بهتر است یا ۲۰:۳۰ https://www.isna.ir/news/98051406990/%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B0

بررسی «جامعه‌شناسی فوتبال در بافتی جهانی»

بررسی «جامعه‌شناسی فوتبال در بافتی جهانی» https://www.isna.ir/news/98020803921/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

معرفی نقادانه روانشناسی ورزشی

معرفی نقادانه روانشناسی ورزشی https://www.isna.ir/news/98012007085/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C