انتشار دو کتاب درباره داوری و حقوق ورزشی

انتشار دو کتاب درباره داوری و حقوق ورزشی https://www.isna.ir/news/98060904423/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

بی‌بی‌سی بهتر است یا ۲۰:۳۰

بی‌بی‌سی بهتر است یا ۲۰:۳۰ https://www.isna.ir/news/98051406990/%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B0

بررسی «جامعه‌شناسی فوتبال در بافتی جهانی»

بررسی «جامعه‌شناسی فوتبال در بافتی جهانی» https://www.isna.ir/news/98020803921/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

معرفی نقادانه روانشناسی ورزشی

معرفی نقادانه روانشناسی ورزشی https://www.isna.ir/news/98012007085/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C