دیدار تیم های فوتبال قشقایی شیراز و رایکا بابل

دیدار تیم های فوتبال قشقایی شیراز و رایکا بابل https://www.isna.ir/photo/99042920956/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84