تست کرونای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان منفی شد

تست کرونای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان منفی شد https://www.isna.ir/news/99042115447/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و سپاهان

دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و سپاهان https://www.isna.ir/photo/98100705176/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86

دیدار تیم‌های فوتبال بانوان آویسا خوزستان و همیاری آذربایجان غربی

دیدار تیم‌های فوتبال بانوان آویسا خوزستان و همیاری آذربایجان غربی https://www.isna.ir/photo/98100604258/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86