تعطیلی اماکن ورزشی آذربایجان شرقی

تعطیلی اماکن ورزشی آذربایجان شرقی https://www.isna.ir/photo/99041713059/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C

دیدار تیم‌های فوتبال ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران

دیدار تیم‌های فوتبال ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران https://www.isna.ir/photo/98120806694/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

دیدار تیم‌های ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران

دیدار تیم‌های ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران https://www.isna.ir/photo/98120806694/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و ذوب آهن

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و ذوب آهن https://www.isna.ir/photo/98111107431/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86