مرحله دوم رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور

مرحله دوم رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور https://www.isna.ir/photo/99063023171/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

عکس منتخب هفته – ۲۲ شهریورماه تا ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۹

عکس منتخب هفته – ۲۲ شهریورماه تا ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۹ https://www.isna.ir/photo/99062922014/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9

مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان اصفهان

مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان اصفهان https://www.isna.ir/photo/99062821359/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

پاکسازی دریاچه آزادی توسط فدراسیون‌های قایقرانی و نجات غریق و غواصی

پاکسازی دریاچه آزادی توسط فدراسیون‌های قایقرانی و نجات غریق و غواصی https://www.isna.ir/photo/99062620476/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88

تمرین تیم ملی هندبال جوانان

تمرین تیم ملی هندبال جوانان https://www.isna.ir/photo/99062418594/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

عکس منتخب هفته – ۱۵ شهریورماه تا ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

عکس منتخب هفته – ۱۵ شهریورماه تا ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹ https://www.isna.ir/photo/99062216755/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9

عکس منتخب هفته – ۸ شهریورماه تا ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹

عکس منتخب هفته – ۸ شهریورماه تا ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹ https://www.isna.ir/photo/99061511049/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9

شادی تبریزی ها پس از قهرمانی تراکتور در جام حذفی

شادی تبریزی ها پس از قهرمانی تراکتور در جام حذفی https://www.isna.ir/photo/99061409991/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C

عکس منتخب هفته – یکم شهریورماه تا هفتم شهریورماه ۱۳۹۹

عکس منتخب هفته – یکم شهریورماه تا هفتم شهریورماه ۱۳۹۹ https://www.isna.ir/photo/99060906401/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9

جلسه بررسی قرارداد مارک ویلموتس در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

جلسه بررسی قرارداد مارک ویلموتس در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس https://www.isna.ir/photo/99060302737/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3