افتتاح موزه ورزش

افتتاح موزه ورزش https://www.isna.ir/photo/98023016235/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و السد

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و السد https://www.isna.ir/photo/98023016232/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF

دیدار تیم‌های فوتبال بانوان ذوب آهن اصفهان و شهرداری سیرجان

دیدار تیم‌های فوتبال بانوان ذوب آهن اصفهان و شهرداری سیرجان https://www.isna.ir/photo/98022814378/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

مسابقه فوتبال تیم‌های سپاهان و استقلال خوزستان

مسابقه فوتبال تیم‌های سپاهان و استقلال خوزستان https://www.isna.ir/photo/98022714041/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مسابقه فوتبال تیم‌های سپاهان و استقلال خوزستان

مسابقه فوتبال تیم‌های سپاهان و استقلال خوزستان https://www.isna.ir/photo/98022714041/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال ایران

هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال ایران https://www.isna.ir/photo/98022211257/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الدحیل قطر

دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الدحیل قطر https://www.isna.ir/photo/98021708825/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1

لیگ برتر فوتبال بانوان، دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پالایش گاز ایلام

لیگ برتر فوتبال بانوان، دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پالایش گاز ایلام https://www.isna.ir/photo/98021508088/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4

مسابقات لیگ دوچرخه سوای کوهستان

مسابقات لیگ دوچرخه سوای کوهستان https://www.isna.ir/photo/98021407461/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و نفت آبادان

دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و نفت آبادان https://www.isna.ir/photo/98021306927/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86