“تماشاگران فوتبال” سرمایه یا دردسر؟!

“تماشاگران فوتبال” سرمایه یا دردسر؟! https://www.isna.ir/news/99040302683/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1

پژوهشی درباره مفصل زانوی ورزشکاران

پژوهشی درباره مفصل زانوی ورزشکاران https://www.isna.ir/news/99020100737/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

تاثیر پیلاتس و ویتامین E بر سندرم متابولیک

تاثیر پیلاتس و ویتامین E بر سندرم متابولیک https://www.isna.ir/news/98122720452/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-E-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9

راهکاری برای غلبه بر چاقی

راهکاری برای غلبه بر چاقی https://www.isna.ir/news/98112316950/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C

برای موفقیت در ورزش چه باید کرد؟

برای موفقیت در ورزش چه باید کرد؟ https://www.isna.ir/news/98091510851/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

راهکاری برای کاهش شدت سردردهای میگرنی

راهکاری برای کاهش شدت سردردهای میگرنی https://www.isna.ir/news/98081609550/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C

پیلاتس چه تاثیری بر کمردرد مزمن دارد؟

پیلاتس چه تاثیری بر کمردرد مزمن دارد؟ https://www.isna.ir/news/98052211001/%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

رفع فقر آهن زنان با ترکیب «ورزش، ویتامین و مکمل»

رفع فقر آهن زنان با ترکیب «ورزش، ویتامین و مکمل» https://www.isna.ir/news/98051005283/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84

فراخوان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای مشارکت در اجرای دو طرح پژوهشی

فراخوان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای مشارکت در اجرای دو طرح پژوهشی https://www.isna.ir/news/97111910309/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C