آلودگی باکتریایی هوای داخل سالن‌های ورزشی

آلودگی باکتریایی هوای داخل سالن‌های ورزشی https://www.isna.ir/news/99063023093/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

استفاده زیاد از تلفن همراه باعث “سندرم گردن پیامکی” می‌شود

استفاده زیاد از تلفن همراه باعث “سندرم گردن پیامکی” می‌شود https://www.isna.ir/news/99051913274/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

چرا سلبریتی‌ها اظهارنظرهای سیاسی می‌کنند؟

چرا سلبریتی‌ها اظهارنظرهای سیاسی می‌کنند؟ https://www.isna.ir/news/99042619604/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

تأثیر سیستم آموزش فراگیر بر رشد افراد کم توان ذهنی

تأثیر سیستم آموزش فراگیر بر رشد افراد کم توان ذهنی https://www.isna.ir/news/99041612236/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C

“تماشاگران فوتبال” سرمایه یا دردسر؟!

“تماشاگران فوتبال” سرمایه یا دردسر؟! https://www.isna.ir/news/99040302683/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1

پژوهشی درباره مفصل زانوی ورزشکاران

پژوهشی درباره مفصل زانوی ورزشکاران https://www.isna.ir/news/99020100737/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

تاثیر پیلاتس و ویتامین E بر سندرم متابولیک

تاثیر پیلاتس و ویتامین E بر سندرم متابولیک https://www.isna.ir/news/98122720452/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-E-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9

راهکاری برای غلبه بر چاقی

راهکاری برای غلبه بر چاقی https://www.isna.ir/news/98112316950/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C

برای موفقیت در ورزش چه باید کرد؟

برای موفقیت در ورزش چه باید کرد؟ https://www.isna.ir/news/98091510851/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

راهکاری برای کاهش شدت سردردهای میگرنی

راهکاری برای کاهش شدت سردردهای میگرنی https://www.isna.ir/news/98081609550/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C