تاسیس یک “استادیوم هوشمند” با نمایشگری غول‌پیکر در لس‌آنجلس

تاسیس یک “استادیوم هوشمند” با نمایشگری غول‌پیکر در لس‌آنجلس https://www.isna.ir/news/98082818497/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3

انتخاب دوچرخه مناسب سایز بدن با یک سیستم هوشمند

انتخاب دوچرخه مناسب سایز بدن با یک سیستم هوشمند https://www.isna.ir/news/98051507878/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

رباتهایی که در المپیک ۲۰۲۰ ژاپن خواهیم دید

رباتهایی که در المپیک ۲۰۲۰ ژاپن خواهیم دید https://www.isna.ir/news/98043116196/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF

هوش مصنوعی هیجان مسابقات تنیس را ثبت می‌کند!

هوش مصنوعی هیجان مسابقات تنیس را ثبت می‌کند! https://www.isna.ir/news/98041105368/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

رباتی که در گینس رکورد خود را ثبت کرد

رباتی که در گینس رکورد خود را ثبت کرد https://www.isna.ir/news/98040603539/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

نظر پژوهشگران آمریکایی درباره دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران

نظر پژوهشگران آمریکایی درباره دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران https://www.isna.ir/news/98021407179/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران مشخص شد

دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران مشخص شد https://www.isna.ir/news/98021407179/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF