نظر پژوهشگران آمریکایی درباره دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران

نظر پژوهشگران آمریکایی درباره دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران https://www.isna.ir/news/98021407179/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران مشخص شد

دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران مشخص شد https://www.isna.ir/news/98021407179/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF