عادل فردوسی‌پور، برنده جایزه معتبر انجمن سوتای دانشگاه شریف شد

عادل فردوسی‌پور، برنده جایزه معتبر انجمن سوتای دانشگاه شریف شد https://www.isna.ir/news/99061914806/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF

بررسی نقش ورزش در پیشگیری از مشکلات روان‌شناختی در زمان کرونا

بررسی نقش ورزش در پیشگیری از مشکلات روان‌شناختی در زمان کرونا https://www.isna.ir/news/99042921010/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

طراحی کفش ورزشی با مکانیزم هیدرولیکی

طراحی کفش ورزشی با مکانیزم هیدرولیکی https://www.isna.ir/news/99042216569/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C

جریان‌هایی که حتی قهرمانان المپیک شنا به مقابله با آن قادر نیستند/نحوه شناکردن در کانال‌های آبی

جریان‌هایی که حتی قهرمانان المپیک شنا به مقابله با آن قادر نیستند/نحوه شناکردن در کانال‌های آبی…

جریان‌هایی که حتی قهرمانان المپیک شنا قادر به مقابله با آن نیستند/نحوه شناکردن در کانال‌های آبی

جریان‌هایی که حتی قهرمانان المپیک شنا قادر به مقابله با آن نیستند/نحوه شناکردن در کانال‌های آبی…