برای اعزام کاروان به یونیورسیاد با محدودیت‌های مالی مواجه هستیم/برای تامین بودجه باید دعا کنیم!

برای اعزام کاروان به یونیورسیاد با محدودیت‌های مالی مواجه هستیم/برای تامین بودجه باید دعا کنیم! https://www.isna.ir/news/97121105572/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

برای تقویت ورزش دانشگاهی کوتاهی نخواهیم کرد

برای تقویت ورزش دانشگاهی کوتاهی نخواهیم کرد https://www.isna.ir/news/97121105439/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

حضور ۵۲ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی

حضور ۵۲ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی https://www.isna.ir/news/97112714170/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B5%DB%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85