​​​​​​​همکاری جهاددانشگاهی در تولید مکمل‌های غذایی/ظرفیت جهاد در حوزه افکارسنجی و پژوهش

​​​​​​​همکاری جهاددانشگاهی در تولید مکمل‌های غذایی/ظرفیت جهاد در حوزه افکارسنجی و پژوهش https://www.isna.ir/news/98051306785/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF

نظر مردم درباره انتشار اخبار و تصاویر زندگی شخصی افراد مشهور چیست؟

نظر مردم درباره انتشار اخبار و تصاویر زندگی شخصی افراد مشهور چیست؟ https://www.isna.ir/news/98042714350/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1

چند درصد مردم ۹۰ را دنبال می‌کردند؟

چند درصد مردم ۹۰ را دنبال می‌کردند؟ https://www.isna.ir/news/98012208716/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%B9%DB%B0-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF