یوسف نژاد: دولت تا شهریور ماه برای واگذاری استقلال و پرسپولیس فرصت دارد

یوسف نژاد: دولت تا شهریور ماه برای واگذاری استقلال و پرسپولیس فرصت دارد https://www.isna.ir/news/97120502193/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

وزارت ورزش مکلف به عرضه سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس شد

وزارت ورزش مکلف به عرضه سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس شد https://www.isna.ir/news/97112915018/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3