تابش: «ویلموتس» احتمالا گزینه‌ نهایی برای سرمربی‌گری تیم ملی فوتبال است

تابش: «ویلموتس» احتمالا گزینه‌ نهایی برای سرمربی‌گری تیم ملی فوتبال است https://www.isna.ir/news/98022412940/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C

تابش: «ویلموس» گزینه‌ احتمالی نهایی برای سرمربی‌گری تیم ملی فوتبال است

تابش: «ویلموس» گزینه‌ احتمالی نهایی برای سرمربی‌گری تیم ملی فوتبال است https://www.isna.ir/news/98022412940/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

موافقت کمیسیون برنامه با انتزاع سازمان امور جوانان از وزارت ورزش

موافقت کمیسیون برنامه با انتزاع سازمان امور جوانان از وزارت ورزش https://www.isna.ir/news/98022312434/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

شورای نظارت فردا تکلیف برنامه «۹۰» و «برنده باش» را مشخص می‌کند

شورای نظارت فردا تکلیف برنامه «۹۰» و «برنده باش» را مشخص می‌کند https://www.isna.ir/news/98021507808/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

پزشکیان: هواداران تراکتور نشان داده‌اند اخلاق برتر از نتیجه است

پزشکیان: هواداران تراکتور نشان داده‌اند اخلاق برتر از نتیجه است https://www.isna.ir/news/98021005450/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

پزشکیان: هواداران تراکتور نشان داده‌اند اخلاق برتر از نتیجه است

پزشکیان: هواداران تراکتور نشان داده‌اند اخلاق برتر از نتیجه است https://www.isna.ir/news/98021005450/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دستگاه‌های مسئول با توهین‌های قومیتی علیه تراکتور و هوادارانش برخورد کنند

دستگاه‌های مسئول با توهین‌های قومیتی علیه تراکتور و هوادارانش برخورد کنند https://www.isna.ir/news/98020904907/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4

دستگاه‌های مسئول با توهین‌های قومیتی علیه تراکتور و هوادارانش برخورد کنند

دستگاه‌های مسئول با توهین‌های قومیتی علیه تراکتور و هوادارانش برخورد کنند https://www.isna.ir/news/98020904907/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4

دستگاه‌های مسئول با توهین‌های قومیتی علیه تراکتور و هوادارانش برخورد کنند

دستگاه‌های مسئول با توهین‌های قومیتی علیه تراکتور و هوادارانش برخورد کنند https://www.isna.ir/news/98020904907/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4

درخواست رئیس کمیسیون فرهنگی از وزیران کشور و ورزش درباره بی‌نظمی بازی‌های اخیر فوتبال

درخواست رئیس کمیسیون فرهنگی از وزیران کشور و ورزش درباره بی‌نظمی بازی‌های اخیر فوتبال https://www.isna.ir/news/98020904588/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85%DB%8C