نقوی‌حسینی: دولت بحرین درباره بی‌احترامی به سرود ملی ایران در بازی فوتبال پاسخگو باشد

نقوی‌حسینی: دولت بحرین درباره بی‌احترامی به سرود ملی ایران در بازی فوتبال پاسخگو باشد https://www.isna.ir/news/98072418597/%D9%86%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

عارف: زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم شود

عارف: زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم شود https://www.isna.ir/news/98071814121/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF

شورای عالی ورزش تشکیل می‌شود

شورای عالی ورزش تشکیل می‌شود https://www.isna.ir/news/98070704765/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

موسوی‌لارگانی: محرومیت سعید آقایی برای بازی امروز لغو شود

موسوی‌لارگانی: محرومیت سعید آقایی برای بازی امروز لغو شود https://www.isna.ir/news/98070403207/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%AF

پیام تبریک «لاریجانی» به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال ایران

پیام تبریک «لاریجانی» به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال ایران https://www.isna.ir/news/98063115093/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

محمدرضا عارف قهرمانی تیم ملی والیبال را تبریک گفت

محمدرضا عارف قهرمانی تیم ملی والیبال را تبریک گفت https://www.isna.ir/news/98063015077/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA

واکنش یک نماینده به هجمه‌ها علیه وریا غفوری

واکنش یک نماینده به هجمه‌ها علیه وریا غفوری https://www.isna.ir/news/98062713713/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C

رئیس فراکسیون ورزش: تعلیق جودو عجولانه بود/با تصمیم سنجیده جلوی تعلیق فوتبال را بگیریم

رئیس فراکسیون ورزش: تعلیق جودو عجولانه بود/با تصمیم سنجیده جلوی تعلیق فوتبال را بگیریم https://www.isna.ir/news/98062713439/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C

وزیر ورزش: به‌زودی شاهد حضور زنان در ورزشگاه‌ها خواهیم بود

وزیر ورزش: به‌زودی شاهد حضور زنان در ورزشگاه‌ها خواهیم بود https://www.isna.ir/news/98062511992/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF

زاهدی خطاب به سیاسیون: قسمتان می‌دهیم، دست از سر ورزش بردارید

زاهدی خطاب به سیاسیون: قسمتان می‌دهیم، دست از سر ورزش بردارید https://www.isna.ir/news/98062511966/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF