نماینده گنبدکاووس: هیچ اقدامی برای نگهداری مجموعه سوارکاری گنبدکاووس انجام نمی‌شود

نماینده گنبدکاووس: هیچ اقدامی برای نگهداری مجموعه سوارکاری گنبدکاووس انجام نمی‌شود https://www.isna.ir/news/98042513154/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3

تاج الدین: مسئولان نگاه ویژه‌تری به ورزش بانوان داشته باشند

تاج الدین: مسئولان نگاه ویژه‌تری به ورزش بانوان داشته باشند https://www.isna.ir/news/98041708602/%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

تذکر مازنی به وزیر ورزش و جوانان در ارتباط با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها

تذکر مازنی به وزیر ورزش و جوانان در ارتباط با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها https://www.isna.ir/news/98040402488/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87

عیادت محمدرضا عارف از علی پروین

عیادت محمدرضا عارف از علی پروین https://www.isna.ir/news/98032813809/%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86

تقدیر نماینده ارومیه از میزبانی مردم حوزه انتخابیه در برگزاری مسابقات والیبال

تقدیر نماینده ارومیه از میزبانی مردم حوزه انتخابیه در برگزاری مسابقات والیبال https://www.isna.ir/news/98032713016/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C

صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور تشکیل می‌شود

صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور تشکیل می‌شود https://www.isna.ir/news/98032712932/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش تعیین شد

وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش تعیین شد https://www.isna.ir/news/98032712912/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

مجلس حضور مقتدرانه تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی را تبریک گفت

مجلس حضور مقتدرانه تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی را تبریک گفت https://www.isna.ir/news/98032712704/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9

ضرورت آموزش نیروهای انتظامی متخصص برای تأمین امنیت مسابقات ورزشی

ضرورت آموزش نیروهای انتظامی متخصص برای تأمین امنیت مسابقات ورزشی https://www.isna.ir/news/98032712697/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

تبریک «لاریجانی» به تیم ملی والیبال ایران

تبریک «لاریجانی» به تیم ملی والیبال ایران https://www.isna.ir/news/98032712391/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86