پرونده ویلموتس تا دو، سه هفته آینده جمع‌بندی می‌شود

پرونده ویلموتس تا دو، سه هفته آینده جمع‌بندی می‌شود https://www.isna.ir/news/99062921611/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بذرپاش: دیوان محاسبات به قراردادهای پرحاشیه فوتبال ورود می‌کند

بذرپاش: دیوان محاسبات به قراردادهای پرحاشیه فوتبال ورود می‌کند https://www.isna.ir/news/99062417890/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

ورود دیوان محاسبات به ماجرای قراردادهای پرسروصدای فوتبال

ورود دیوان محاسبات به ماجرای قراردادهای پرسروصدای فوتبال https://www.isna.ir/news/99062317704/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

بازدید عضو هیات رئیسه مجلس از فدراسیون کشتی

بازدید عضو هیات رئیسه مجلس از فدراسیون کشتی https://www.isna.ir/news/99061813865/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C

دست بی‌قانونی سازمان‌های بین‌المللی را از ورزش ایران کوتاه می‌کنیم

دست بی‌قانونی سازمان‌های بین‌المللی را از ورزش ایران کوتاه می‌کنیم https://www.isna.ir/news/99061712371/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

دست بی‌قانونی سازمان‌های بین‌المللی را از ورزش ایران کوتاه می‌کنیم

دست بی‌قانونی سازمان‌های بین‌المللی را از ورزش ایران کوتاه می‌کنیم https://www.isna.ir/news/99061712371/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

میرزایی: دست سازمان های بین المللی از ورزش را در جایی که خلاف قوانین ایران باشد کوتاه می کنیم

میرزایی: دست سازمان های بین المللی از ورزش را در جایی که خلاف قوانین ایران باشد…

واکنش میرزایی به اظهارات جدید فیفا درباره قرارداد ویلموتس

واکنش میرزایی به اظهارات جدید فیفا درباره قرارداد ویلموتس https://www.isna.ir/news/99061712371/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش اصلاح شد

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش اصلاح شد https://www.isna.ir/news/99061611265/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

نتیجه‌گیری درباره قرارداد ویلموتس نیازمند بررسی‌های بیشتر کمیسیون اصل ۹۰ است

نتیجه‌گیری درباره قرارداد ویلموتس نیازمند بررسی‌های بیشتر کمیسیون اصل ۹۰ است https://www.isna.ir/news/99061511134/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86