گزارش مربوط به تفحص از باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به قوه قضاییه ارسال شد

گزارش مربوط به تفحص از باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به قوه قضاییه ارسال شد https://www.isna.ir/news/99023021538/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87

ماده مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد

ماده مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد https://www.isna.ir/news/99022819864/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF

ماده مربوط به عدم رویایی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد

ماده مربوط به عدم رویایی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد https://www.isna.ir/news/99022819864/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF

جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت برای بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی برگزار شد

جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت برای بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی برگزار شد https://www.isna.ir/news/99022417759/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA

قرائت گزارش درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی در مجلس

قرائت گزارش درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی در مجلس https://www.isna.ir/news/99022316690/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

جعفرزاده: لیگ برتر فوتبال‬⁩ بدون تماشاگر برگزار شود

جعفرزاده: لیگ برتر فوتبال‬⁩ بدون تماشاگر برگزار شود https://www.isna.ir/news/99021308957/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF

پیام تسلیت اختیاری در پی درگذشت ملی پوش تیم نوجوانان دوچرخه سواری

پیام تسلیت اختیاری در پی درگذشت ملی پوش تیم نوجوانان دوچرخه سواری https://www.isna.ir/news/99020705125/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در دستور کار

آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در دستور کار https://www.isna.ir/news/99020200947/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

تابش: دست اندرکاران ورزش به صورت شایسته یاد سیامند رحمان را گرامی بدارند

تابش: دست اندرکاران ورزش به صورت شایسته یاد سیامند رحمان را گرامی بدارند https://www.isna.ir/news/98121209677/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C

حسین‌زاده: علت مرگ سیامند رحمان کرونا نبود

حسین‌زاده: علت مرگ سیامند رحمان کرونا نبود https://www.isna.ir/news/98121209436/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF