تکذیب ادعای تماس تلفنی عراقچی با دروازه بان تیم تراکتور سازی

تکذیب ادعای تماس تلفنی عراقچی با دروازه بان تیم تراکتور سازی https://www.isna.ir/news/99061108336/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توییت فوتبالی سخنگوی وزارت خارجه

توییت فوتبالی سخنگوی وزارت خارجه https://www.isna.ir/news/99060504161/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87

استقبال سفیر چین در تهران از شرکت تیم‌های ایران در المپیک زمستانی پکن

استقبال سفیر چین در تهران از شرکت تیم‌های ایران در المپیک زمستانی پکن https://www.isna.ir/news/99052821132/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

شکست ” شرکت سعودی خریدار تیم ‌فوتبال نیوکاسل ” از نگاه بعیدی‌نژاد

شکست ” شرکت سعودی خریدار تیم ‌فوتبال نیوکاسل ” از نگاه بعیدی‌نژاد https://www.isna.ir/news/99051208691/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF

چالش‌های یک استاد بزرگ شطرنج از نگاه سفیر سوییس

چالش‌های یک استاد بزرگ شطرنج از نگاه سفیر سوییس https://www.isna.ir/news/99043022171/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3

چالش‌های یک استاد بزرگ شطرنج از نگاه سفیر سوییس

چالش‌های یک استاد بزرگ شطرنج از نگاه سفیر سوییس https://www.isna.ir/news/99043022171/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3

بیرانوند از عراقچی کمک خواست

بیرانوند از عراقچی کمک خواست https://www.isna.ir/news/99040907042/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سفیر ایران در بغداد درگذشت اسطوره فوتبال عراق را تسلیت گفت

سفیر ایران در بغداد درگذشت اسطوره فوتبال عراق را تسلیت گفت https://www.isna.ir/news/99040100810/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA

دیدار سرمربی تیم ملی فوتبال با سفیر ایران در کرواسی/اسکوچیچ یکشنبه در تهران

دیدار سرمربی تیم ملی فوتبال با سفیر ایران در کرواسی/اسکوچیچ یکشنبه در تهران https://www.isna.ir/news/99033018988/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87

دیدار اسکوچیچ با سفیر ایران در کرواسی

دیدار اسکوچیچ با سفیر ایران در کرواسی https://www.isna.ir/news/99033018988/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C