واکنش وزارت خارجه اردن به بازداشت موقت بازیکن تیم ملی این کشور در ایران

واکنش وزارت خارجه اردن به بازداشت موقت بازیکن تیم ملی این کشور در ایران https://www.isna.ir/news/98101007351/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

برگزاری جشن قهرمانی تیم فوتسال” دیپلماسی رسانه ” با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه

برگزاری جشن قهرمانی تیم فوتسال” دیپلماسی رسانه ” با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه https://www.isna.ir/news/98071511550/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C

دیپلماسی ورزشی می‌تواند ظرفیت‌های نهفته ورزش را در خدمت صلح و توسعه درآورد

دیپلماسی ورزشی می‌تواند ظرفیت‌های نهفته ورزش را در خدمت صلح و توسعه درآورد https://www.isna.ir/news/98070503736/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88

مسابقات فوتسال دیپلماتیک “صلح و دوستی” جمعه آغاز می‌شود

مسابقات فوتسال دیپلماتیک “صلح و دوستی” جمعه آغاز می‌شود https://www.isna.ir/news/98070302251/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

موسوی: امیدوارم دربی به نمایشی از اخلاق و جوانمردی ایرانی نزد جهانیان تبدیل شود

موسوی: امیدوارم دربی به نمایشی از اخلاق و جوانمردی ایرانی نزد جهانیان تبدیل شود https://www.isna.ir/news/98063115409/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF

موسوی: امیدوارم دربی به نمایشی از اخلاق و جوانمردی ایرانی نزد جهانیان تبدیل شود

موسوی: امیدوارم دربی به نمایشی از اخلاق و جوانمردی ایرانی نزد جهانیان تبدیل شود https://www.isna.ir/news/98063115409/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF

تبریک توییتری سخنگوی وزارت خارجه به تیم ملی والیبال

تبریک توییتری سخنگوی وزارت خارجه به تیم ملی والیبال https://www.isna.ir/news/00061215509/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84

سفیر ایران در برزیل: مشکل صدور مجوز خروج سلاح تیراندازان برطرف شده است

سفیر ایران در برزیل: مشکل صدور مجوز خروج سلاح تیراندازان برطرف شده است https://www.isna.ir/news/98061407554/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81

تقدیر از تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در اقامتگاه سفارت ایران در توکیو

تقدیر از تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در اقامتگاه سفارت ایران در توکیو https://www.isna.ir/news/98061106003/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی 

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی  https://www.isna.ir/news/98060402084/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C