سفیر ایران در برزیل: مشکل صدور مجوز خروج سلاح تیراندازان برطرف شده است

سفیر ایران در برزیل: مشکل صدور مجوز خروج سلاح تیراندازان برطرف شده است https://www.isna.ir/news/98061407554/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81

تقدیر از تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در اقامتگاه سفارت ایران در توکیو

تقدیر از تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در اقامتگاه سفارت ایران در توکیو https://www.isna.ir/news/98061106003/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی 

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی  https://www.isna.ir/news/98060402084/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی 

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی  https://www.isna.ir/news/98060402084/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی 

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی  https://www.isna.ir/news/98060402084/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی 

ایران میزبان دومین دوره مسابقات دیپلماتیک جام صلح و دوستی  https://www.isna.ir/news/98060402084/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C

نشست هم اندیشی المپیک ۲۰۲۰ توکیو در سفارت کشورمان برگزار شد

نشست هم اندیشی المپیک ۲۰۲۰ توکیو در سفارت کشورمان برگزار شد https://www.isna.ir/news/98060200701/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

ایران به معطل شدن تیم ملی والیبال در فرودگاه شیکاگو اعتراض کرد

ایران به معطل شدن تیم ملی والیبال در فرودگاه شیکاگو اعتراض کرد https://www.isna.ir/news/98041708911/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

تبریک سفیر آلمان در ایران به «پرسپولیس» و «بایرن مونیخ»

تبریک سفیر آلمان در ایران به «پرسپولیس» و «بایرن مونیخ» https://www.isna.ir/news/98023016176/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE

ابراز امیدواری عراقچی برای قهرمانی پرسیولیس در لیگ برتر

ابراز امیدواری عراقچی برای قهرمانی پرسیولیس در لیگ برتر https://www.isna.ir/news/98022110709/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1