بیرانوند از عراقچی کمک خواست

بیرانوند از عراقچی کمک خواست https://www.isna.ir/news/99040907042/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سفیر ایران در بغداد درگذشت اسطوره فوتبال عراق را تسلیت گفت

سفیر ایران در بغداد درگذشت اسطوره فوتبال عراق را تسلیت گفت https://www.isna.ir/news/99040100810/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA

دیدار سرمربی تیم ملی فوتبال با سفیر ایران در کرواسی/اسکوچیچ یکشنبه در تهران

دیدار سرمربی تیم ملی فوتبال با سفیر ایران در کرواسی/اسکوچیچ یکشنبه در تهران https://www.isna.ir/news/99033018988/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87

دیدار اسکوچیچ با سفیر ایران در کرواسی

دیدار اسکوچیچ با سفیر ایران در کرواسی https://www.isna.ir/news/99033018988/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C

موسوی: سیامند رحمان افزون بر رکوردهای جهانی ورزش، رکوردهای اخلاق را هم جابجا کرد

موسوی: سیامند رحمان افزون بر رکوردهای جهانی ورزش، رکوردهای اخلاق را هم جابجا کرد https://www.isna.ir/news/98121209636/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

تصمیم اخیر”AFC” بیانگر فصل جدیدی از فشارها علیه ایران است

تصمیم اخیر”AFC” بیانگر فصل جدیدی از فشارها علیه ایران است https://www.isna.ir/news/98103022932/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-AFC-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

عراقچی: لغو میزبانی ایران ناشی از تصمیم ناجوانمردانه عربستان است

عراقچی: لغو میزبانی ایران ناشی از تصمیم ناجوانمردانه عربستان است https://www.isna.ir/news/98102922796/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

واکنش وزارت خارجه اردن به بازداشت موقت بازیکن تیم ملی این کشور در ایران

واکنش وزارت خارجه اردن به بازداشت موقت بازیکن تیم ملی این کشور در ایران https://www.isna.ir/news/98101007351/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

برگزاری جشن قهرمانی تیم فوتسال” دیپلماسی رسانه ” با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه

برگزاری جشن قهرمانی تیم فوتسال” دیپلماسی رسانه ” با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه https://www.isna.ir/news/98071511550/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C

دیپلماسی ورزشی می‌تواند ظرفیت‌های نهفته ورزش را در خدمت صلح و توسعه درآورد

دیپلماسی ورزشی می‌تواند ظرفیت‌های نهفته ورزش را در خدمت صلح و توسعه درآورد https://www.isna.ir/news/98070503736/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88