بررسی تمدید زمان واگذاری اراضی در اختیار فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان

بررسی تمدید زمان واگذاری اراضی در اختیار فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان https://www.isna.ir/news/98100503601/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

درخواست وزارت ورزش برای حذف حکم واگذاری پرسپولیس و استقلال از قانون بودجه

درخواست وزارت ورزش برای حذف حکم واگذاری پرسپولیس و استقلال از قانون بودجه https://www.isna.ir/news/98082012616/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2

تبریک رییس‌جمهور به مناسبت قهرمانی تیم امید کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی

تبریک رییس‌جمهور به مناسبت قهرمانی تیم امید کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی https://www.isna.ir/news/98081307420/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

واکنش جهانگیری به حضور زنان در ورزشگاه‌

واکنش جهانگیری به حضور زنان در ورزشگاه‌ https://www.isna.ir/news/98071814118/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

تبریک اینستاگرامی رئیس دفتر رئیس جمهور به‌مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال

تبریک اینستاگرامی رئیس دفتر رئیس جمهور به‌مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال https://www.isna.ir/news/98063015068/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85

پیام تبریک جهانگیری به‌مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های آسیا

پیام تبریک جهانگیری به‌مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های آسیا https://www.isna.ir/news/98063015059/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

روحانی: این پیروزی برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزشی کشور است

روحانی: این پیروزی برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزشی کشور است https://www.isna.ir/news/98063015056/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

موضع دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها شفاف است و مغایرتی وجود ندارد

موضع دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها شفاف است و مغایرتی وجود ندارد https://www.isna.ir/news/98062009847/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: ورود خانم‌ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: ورود خانم‌ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد https://www.isna.ir/news/98062009643/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

پیام تبریک جهانگیری به مناسبت درخشش تیم ملی والیبال جوانان

پیام تبریک جهانگیری به مناسبت درخشش تیم ملی والیبال جوانان https://www.isna.ir/news/98050602866/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86