بهره برداری از استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی بخش خشت کازرون

بهره برداری از استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی بخش خشت کازرون https://www.isna.ir/news/99070302338/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86

روحانی: حفظ نشاط جامعه در گروی توجه به ورزش و گردشگری است

روحانی: حفظ نشاط جامعه در گروی توجه به ورزش و گردشگری است https://www.isna.ir/news/99070302084/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

افتتاح طرح‌های ملی در حوزه گردشگری و ورزش با حضور روحانی

افتتاح طرح‌های ملی در حوزه گردشگری و ورزش با حضور روحانی https://www.isna.ir/news/99070302070/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C

ربیعی: دولت مانند ورزشکاران درحال تلاش برای مهار وزنه سخت مشکلات است

ربیعی: دولت مانند ورزشکاران درحال تلاش برای مهار وزنه سخت مشکلات است https://www.isna.ir/news/99062317705/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA

با دفاع متقن می توان پرونده ویلموتس را به سرانجام خوبی رساند

با دفاع متقن می توان پرونده ویلموتس را به سرانجام خوبی رساند https://www.isna.ir/news/99061107658/%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF

واکنش سلطانی‌فر به حکم فیفا علیه فدراسیون فوتبال

واکنش سلطانی‌فر به حکم فیفا علیه فدراسیون فوتبال https://www.isna.ir/news/99052921864/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

تلاش موفق سپاه در پرتاب ماهواره نشانگر ارزش تلاش‌های پیگیر در شرایط سخت است

تلاش موفق سپاه در پرتاب ماهواره نشانگر ارزش تلاش‌های پیگیر در شرایط سخت است https://www.isna.ir/news/99020402914/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1

بهره برداری از طرح های صنعتی، زیربنایی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی در استان فارس

بهره برداری از طرح های صنعتی، زیربنایی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی در استان فارس https://www.isna.ir/news/99020402844/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C

بررسی تمدید زمان واگذاری اراضی در اختیار فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان

بررسی تمدید زمان واگذاری اراضی در اختیار فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان https://www.isna.ir/news/98100503601/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

درخواست وزارت ورزش برای حذف حکم واگذاری پرسپولیس و استقلال از قانون بودجه

درخواست وزارت ورزش برای حذف حکم واگذاری پرسپولیس و استقلال از قانون بودجه https://www.isna.ir/news/98082012616/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2