موضع دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها شفاف است و مغایرتی وجود ندارد

موضع دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها شفاف است و مغایرتی وجود ندارد https://www.isna.ir/news/98062009847/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: ورود خانم‌ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: ورود خانم‌ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد https://www.isna.ir/news/98062009643/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

پیام تبریک جهانگیری به مناسبت درخشش تیم ملی والیبال جوانان

پیام تبریک جهانگیری به مناسبت درخشش تیم ملی والیبال جوانان https://www.isna.ir/news/98050602866/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

روحانی قهرمانی تیم ملی جوانان والیبال ایران را تبریک گفت

روحانی قهرمانی تیم ملی جوانان والیبال ایران را تبریک گفت https://www.isna.ir/news/98050502502/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA

سلطانی‌فر: دولت و مجلس هر دو مصمم به واگذاری استقلال و پرسپولیس هستند

سلطانی‌فر: دولت و مجلس هر دو مصمم به واگذاری استقلال و پرسپولیس هستند https://www.isna.ir/news/98050502479/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

تبریک جهانگیری به مناسبت صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی

تبریک جهانگیری به مناسبت صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی https://www.isna.ir/news/98040904657/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87

تبریک جهانگیری به مناسبت صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی

تبریک جهانگیری به مناسبت صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی https://www.isna.ir/news/98040904657/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87

تبریک جهانگیری به مناسبت صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی

تبریک جهانگیری به مناسبت صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی https://www.isna.ir/news/98040904657/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87

روحانی خطاب به والیبالیست‌های ایران: «بچه‌ها مچکریم!»

روحانی خطاب به والیبالیست‌های ایران: «بچه‌ها مچکریم!» https://www.isna.ir/news/98032612342/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DA%86%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85

روحانی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری در رقابت‌های جوانان جهان را تبریک گفت

روحانی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری در رقابت‌های جوانان جهان را تبریک گفت https://www.isna.ir/news/98031807663/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7