واعظی صعود ایران به جام‌جهانی بسکتبال را تبریک گفت

واعظی صعود ایران به جام‌جهانی بسکتبال را تبریک گفت https://www.isna.ir/news/97120502622/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA

عرب مدیرعامل پرسپولیس شد

عرب مدیرعامل پرسپولیس شد https://www.isna.ir/news/97120100216/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%AF