قراردادهای بدون پشتوانه؛ بلایی که سال‌ها به جان ورزش افتاده است

قراردادهای بدون پشتوانه؛ بلایی که سال‌ها به جان ورزش افتاده است https://www.isna.ir/news/98082717674/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توضیحات وکیل مدافع فدراسیون جودو درباره انتشار چت‌های سعید مولایی

توضیحات وکیل مدافع فدراسیون جودو درباره انتشار چت‌های سعید مولایی https://www.isna.ir/news/98082516365/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C

شکایت دوباره ایران از فدراسیون جهانی جودو

شکایت دوباره ایران از فدراسیون جهانی جودو https://www.isna.ir/news/98081911974/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88

حسین هدایتی با دستبند و ماسک در راهرو دادگاه کیفری تهران

حسین هدایتی با دستبند و ماسک در راهرو دادگاه کیفری تهران https://www.isna.ir/news/98081206525/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

حکم پرونده مرگ فوتبالیست‌های یزدی در گرجستان صادر شد

حکم پرونده مرگ فوتبالیست‌های یزدی در گرجستان صادر شد https://www.isna.ir/news/98080804139/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

محرومیت فدراسیون جودو ایران نه دائمی‌ است نه قطعی‌

محرومیت فدراسیون جودو ایران نه دائمی‌ است نه قطعی‌ https://www.isna.ir/news/98080100652/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C

ارسال لایحه تکمیلی شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو

ارسال لایحه تکمیلی شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو https://www.isna.ir/news/98072418836/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88

بازداشت پیمانکار داربست فلزی ورزشگاه آزادی/ اعلام نظر پزشکی قانونی در رابطه با علت فوت

بازداشت پیمانکار داربست فلزی ورزشگاه آزادی/ اعلام نظر پزشکی قانونی در رابطه با علت فوت https://www.isna.ir/news/98062612858/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

دادستان کل کشور: فیفا چه کار به ورزشگاه رفتن زنان دارد؟

دادستان کل کشور: فیفا چه کار به ورزشگاه رفتن زنان دارد؟ https://www.isna.ir/news/98051608657/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

رئیس قوه قضاییه قهرمانی تیم ملی جوانان والیبال را تبریک گفت

رئیس قوه قضاییه قهرمانی تیم ملی جوانان والیبال را تبریک گفت https://www.isna.ir/news/98050602944/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA