سازمان بازرسی کل کشور: در حال بررسی قرارداد ویلموتس هستیم

سازمان بازرسی کل کشور: در حال بررسی قرارداد ویلموتس هستیم https://www.isna.ir/news/99032415100/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس بازداشت شد

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس بازداشت شد https://www.isna.ir/news/99031005595/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

اعلام زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده محرومیت فدراسیون جودو

اعلام زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده محرومیت فدراسیون جودو https://www.isna.ir/news/99021813301/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88

جریمه ۲۶ میلیارد تومانی شهرداری تهران به دلیل گرانفروشی اماکن ورزشی

جریمه ۲۶ میلیارد تومانی شهرداری تهران به دلیل گرانفروشی اماکن ورزشی https://www.isna.ir/news/99021510603/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86

جلسه رسیدگی به پرونده تعلیق فدراسیون جودو برگزار می‌شود

جلسه رسیدگی به پرونده تعلیق فدراسیون جودو برگزار می‌شود https://www.isna.ir/news/98112115466/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

جلسه رسیدگی به پرونده تعلیق فدراسیون جودو برگزار می‌شود

جلسه رسیدگی به پرونده تعلیق فدراسیون جودو برگزار می‌شود https://www.isna.ir/news/98112115466/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

محرومیت ایران از میزبانی، مغایر اساسنامه AFC است

محرومیت ایران از میزبانی، مغایر اساسنامه AFC است https://www.isna.ir/news/98110201171/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-AFC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سازمان بازرسی کل کشور: نامه به باشگاه‌ها ارتباطی با بحث‌های امنیتی نداشته است

سازمان بازرسی کل کشور: نامه به باشگاه‌ها ارتباطی با بحث‌های امنیتی نداشته است https://www.isna.ir/news/98101612777/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C

بهداشت حقوقی را در مدیریت ورزش رعایت کنید

بهداشت حقوقی را در مدیریت ورزش رعایت کنید https://www.isna.ir/news/98101107993/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

قراردادهای بدون پشتوانه؛ بلایی که سال‌ها به جان ورزش افتاده است

قراردادهای بدون پشتوانه؛ بلایی که سال‌ها به جان ورزش افتاده است https://www.isna.ir/news/98082717674/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA