سازمان بازرسی اظهار نظری درباره بازگشت استراماچونی نکرده است

سازمان بازرسی اظهار نظری درباره بازگشت استراماچونی نکرده است https://www.isna.ir/news/99060705566/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

پرداخت ۲/۲ میلیون یور و ۱۱ هزار دلار به ویلموتس برای ۶۳ روز

پرداخت ۲/۲ میلیون یور و ۱۱ هزار دلار به ویلموتس برای ۶۳ روز https://www.isna.ir/news/99060302653/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2

پرداخت ۲/۲ میلیون یور و ۱۱ هزار دلار به ویلتموس برای ۶۳ روز

پرداخت ۲/۲ میلیون یور و ۱۱ هزار دلار به ویلتموس برای ۶۳ روز https://www.isna.ir/news/99060302653/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2

هشت متهم پرونده ویلموتس به دادسرا معرفی شدند

هشت متهم پرونده ویلموتس به دادسرا معرفی شدند https://www.isna.ir/news/99060100827/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

سازمان بازرسی کل کشور هشت متهم پرونده ویلموتس را معرفی کرد

سازمان بازرسی کل کشور هشت متهم پرونده ویلموتس را معرفی کرد https://www.isna.ir/news/99060100827/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

باشگاه ورزشی شهید وحید زمانی نیا ویژه زنان زندانی استان تهران افتتاح شد

باشگاه ورزشی شهید وحید زمانی نیا ویژه زنان زندانی استان تهران افتتاح شد https://www.isna.ir/news/99052922247/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

غرامت ویلموتس باید از حساب وزیر ورزش و مهدی تاج پرداخت شود نه بیت‌المال

غرامت ویلموتس باید از حساب وزیر ورزش و مهدی تاج پرداخت شود نه بیت‌المال https://www.isna.ir/news/99052922209/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87

قرارداد ویلموتس از مصادیق قراردادهای ترکمانچای بوده است

قرارداد ویلموتس از مصادیق قراردادهای ترکمانچای بوده است https://www.isna.ir/news/99052921861/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

آغاز همکاری معاونت اجتماعی قوه قضاییه و فدراسیون فوتبال با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

آغاز همکاری معاونت اجتماعی قوه قضاییه و فدراسیون فوتبال با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی https://www.isna.ir/news/99050100870/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81

انتقاد عضو شورای نگهبان از استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب نشده در اساسنامه‌ها

انتقاد عضو شورای نگهبان از استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب نشده در اساسنامه‌ها https://www.isna.ir/news/99041813883/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C