همه از دفاتر باز متنفرند، پس چرا هنوز وجود دارند؟

همه از دفاتر باز متنفرند، پس چرا هنوز وجود دارند؟ کارکنان دفاتر باز را دوست ندارند.…