ایران‌پوریان: روی اشتباه صددرصد داور امتیاز از دست دادیم

ایران‌پوریان: روی اشتباه صددرصد داور امتیاز از دست دادیم https://www.isna.ir/news/97091809105/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85

فریاد سیدجلال بازهم بلند شد؛شاکی از زمین و زمان!

فریاد سیدجلال بازهم بلند شد؛شاکی از زمین و زمان! https://www.khabaronline.ir/news/1211070/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

عالیشاه: قهرمانی نیم‌فصل خیلی مهم‌ است

عالیشاه: قهرمانی نیم‌فصل خیلی مهم‌ است https://www.isna.ir/news/97091809103/%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بختیار رحمانی: داور به اشتباه برای پرسپولیس پنالتی گرفت

بختیار رحمانی: داور به اشتباه برای پرسپولیس پنالتی گرفت https://www.isna.ir/news/97091809101/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

قلعه‌نویی در سیرک فوتبال ایران شرکت نکرد!

قلعه‌نویی در سیرک فوتبال ایران شرکت نکرد! https://www.khabaronline.ir/news/1211069/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF

هافبک اخراجی پرسپولیس:فغانی گفت مگر فحش خطاست؟

هافبک اخراجی پرسپولیس:فغانی گفت مگر فحش خطاست؟ https://www.khabaronline.ir/news/1211066/%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AD%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بررسی تصمیمات جنجالی فغانی؛آفساید درست/پنالتی اشتباه

بررسی تصمیمات جنجالی فغانی؛آفساید درست/پنالتی اشتباه https://www.khabaronline.ir/news/1211067/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87

تکسیرا: قلعه‌نویی نخواست در سیرک شرکت کند!

تکسیرا: قلعه‌نویی نخواست در سیرک شرکت کند! میگوئل تکسیرا، مربی تیم فوتبال سپاهان گفت: متأسفانه در…

داستان غم‌انگیز «مسی افغان»

داستان غم‌انگیز «مسی افغان» https://www.isna.ir/news/97091808818/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86

بیرانوند: نمی‌دانم چه کسی به من گل زد!

بیرانوند: نمی‌دانم چه کسی به من گل زد! https://www.isna.ir/news/97091809100/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%AF