چند نفر در بازی پرسپولیس و داماش مصدوم شدند؟

چند نفر در بازی پرسپولیس و داماش مصدوم شدند؟ https://www.khabaronline.ir/news/1266398/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

چند نفر در بازی پرسپولیس و داماش مصدوم شدند؟

چند نفر در بازی پرسپولیس و داماش مصدوم شدند؟ https://www.khabaronline.ir/news/1266398/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF