درخواست نامزد خاشقجی برای جلوگیری از فروش نیوکاسل به عربستان

درخواست نامزد خاشقجی برای جلوگیری از فروش نیوکاسل به عربستان https://www.isna.ir/news/99021006992/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مردی ۶۲ ساله رکود جهانی حرکت “پلانک” را شکست

مردی ۶۲ ساله رکود جهانی حرکت “پلانک” را شکست https://www.isna.ir/news/98120604315/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B6%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA

ترامپ “متقلب” در بازی گلف

ترامپ “متقلب” در بازی گلف https://www.isna.ir/news/98092015459/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%81