انتقاد عفو بین‌الملل از برگزاری مسابقات جهانی بوکس در عربستان

انتقاد عفو بین‌الملل از برگزاری مسابقات جهانی بوکس در عربستان https://www.isna.ir/news/98052311210/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اوزیل مهمان سفره افطار اردوغان

اوزیل مهمان سفره افطار اردوغان https://www.isna.ir/news/98023015590/%D8%A7%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86