تفاوت بارز کالدرون با برانکو

تفاوت بارز کالدرون با برانکو https://www.isna.ir/news/98062713242/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88

با یکی از کم‌گل‌ترین لیگ‌های دنیا آشنا شوید!

با یکی از کم‌گل‌ترین لیگ‌های دنیا آشنا شوید! https://www.isna.ir/news/98062713138/%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%DA%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF

داربی، شاید فرصت آخر استراماچونی

داربی، شاید فرصت آخر استراماچونی https://www.isna.ir/news/98062612379/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C

برانکو، یک آلترناتیو بزرگ!

برانکو، یک آلترناتیو بزرگ! https://www.isna.ir/news/98062511838/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

تو حیفی آقای بیرانوند!

تو حیفی آقای بیرانوند! https://www.isna.ir/news/98062511815/%D8%AA%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF

از تشویق ایسلندی در ایران تا پرتاب بطری در عربستان

از تشویق ایسلندی در ایران تا پرتاب بطری در عربستان https://www.isna.ir/news/98062511618/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

وقتی «علیرضا حیدری» برای خودش قبر خرید!

وقتی «علیرضا حیدری» برای خودش قبر خرید! https://www.isna.ir/news/98062411225/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF

شباهت‌های دایی و رونالدو

شباهت‌های دایی و رونالدو https://www.isna.ir/news/98062411166/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88

گنج در «زمین» است

گنج در «زمین» است https://www.isna.ir/news/98062310689/%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ناامیدی کامل از ۹۰ به ۱۰؟

ناامیدی کامل از ۹۰ به ۱۰؟ https://www.isna.ir/news/98062310611/%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0