اخراج ویلموتس آری، نه؟

اخراج ویلموتس آری، نه؟ https://www.isna.ir/news/98082919002/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87

کی‌روش رفته که رفته

کی‌روش رفته که رفته https://www.isna.ir/news/98082918878/%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87

مسئولیت ادامه همکاری با ویلموتس را می‌پذیرید؟

مسئولیت ادامه همکاری با ویلموتس را می‌پذیرید؟ https://www.isna.ir/news/98082818523/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF

دروازه‌بانی که از پنجره به خیابان سقوط کرد

دروازه‌بانی که از پنجره به خیابان سقوط کرد https://www.isna.ir/news/98082717691/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اگر به جام جهانی نرویم…

اگر به جام جهانی نرویم… https://www.isna.ir/news/98082515827/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85

اصلا با این شغل حال می‌کنید آقای ویلموتس؟

اصلا با این شغل حال می‌کنید آقای ویلموتس؟ https://www.isna.ir/news/98082515825/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3

شب تلخ تیم‌ملی و دریغا دریغ برای کی‌روش!

شب تلخ تیم‌ملی و دریغا دریغ برای کی‌روش! https://www.isna.ir/news/98082415684/%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4

۱۲ نکته به بهانۀ گره در کار تیم ملی و ویلموتس

۱۲ نکته به بهانۀ گره در کار تیم ملی و ویلموتس https://www.isna.ir/news/98082415673/%DB%B1%DB%B2-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%80-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3

پیامدهای مثبت حضور کلارنس سیدورف در ایران

پیامدهای مثبت حضور کلارنس سیدورف در ایران https://www.isna.ir/news/98082315256/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

خدا کند به ویلموتس گفته باشند

خدا کند به ویلموتس گفته باشند https://www.isna.ir/news/98082315199/%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF