ترامپ؛ آخرین مشکل تاج

ترامپ؛ آخرین مشکل تاج https://www.isna.ir/news/98042915070/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AC

دوگانه ابدی؛ تیم یا نفر؟

دوگانه ابدی؛ تیم یا نفر؟ https://www.isna.ir/news/98042915019/%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1

چرا هر روز تنمان می‌لرزد؟

چرا هر روز تنمان می‌لرزد؟ https://www.isna.ir/news/98042613865/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%AF

هنر خداحافظی

هنر خداحافظی https://www.isna.ir/news/98042513404/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C

چه شد داستان پرسپولیس و برانکو به اینجا رسید؟

چه شد داستان پرسپولیس و برانکو به اینجا رسید؟ https://www.isna.ir/news/98042513376/%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

همه دروغ می‌گویند غیر از کی‌روش و برانکو

همه دروغ می‌گویند غیر از کی‌روش و برانکو https://www.isna.ir/news/98042513213/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88

چطور است قید لیگ برتر را بزنیم؟

چطور است قید لیگ برتر را بزنیم؟ https://www.isna.ir/news/98042412330/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85

نگاهی به نیمکت ذخیره‌های عجیب پرسپولیس

نگاهی به نیمکت ذخیره‌های عجیب پرسپولیس https://www.isna.ir/news/98042412270/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

پنجره بسته درآمدزایی

پنجره بسته درآمدزایی https://www.isna.ir/news/98042311903/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C

خیانت به نام «ایران» با «فوتبال»

خیانت به نام «ایران» با «فوتبال» https://www.isna.ir/news/98042211204/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84