استراماچونی ماهی چقدر می گیرد؟

استراماچونی ماهی چقدر می گیرد؟ https://www.khabaronline.ir/news/1331231/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF