پاسخ ایران ایرتور به ادعای استقلال: صندلی‌ اضافی در کار نبود

پاسخ ایران ایرتور به ادعای استقلال: صندلی‌ اضافی در کار نبود https://www.isna.ir/news/99040403278/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF

چارتر و صندلی‌ اضافی در کار نبود و نفروختیم

چارتر و صندلی‌ اضافی در کار نبود و نفروختیم https://www.isna.ir/news/99040403278/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D9%85

واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام

واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام https://www.isna.ir/news/99022216180/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C

علت سقوط هلی‌کوپتر کوبی برایانت چه بود؟

علت سقوط هلی‌کوپتر کوبی برایانت چه بود؟ https://www.isna.ir/news/98111913660/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF