سرخابی‌ها شهریورماه فرابورسی می‌شوند

سرخابی‌ها شهریورماه فرابورسی می‌شوند https://www.isna.ir/news/99042014579/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

سرخابی‌ها در یک قدمی واگذاری

سرخابی‌ها در یک قدمی واگذاری https://www.isna.ir/news/99030100010/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

«کیش» در یک قدیمی جام جهانی قطر

«کیش» در یک قدیمی جام جهانی قطر https://www.isna.ir/news/99011206105/%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1

تازه‌ترین خبر از آماده‌سازی کیش و مذاکره با قطر برای جام‌جهانی ۲۰۲۲

تازه‌ترین خبر از آماده‌سازی کیش و مذاکره با قطر برای جام‌جهانی ۲۰۲۲ https://www.isna.ir/news/98121209420/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

چرا سرخابی‌ها امسال هم واگذار نمی‌شوند؟!

چرا سرخابی‌ها امسال هم واگذار نمی‌شوند؟! https://www.isna.ir/news/98111511340/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

استقلال و پرسپولیس امسال هم واگذار نمی‌شوند!

استقلال و پرسپولیس امسال هم واگذار نمی‌شوند! https://www.isna.ir/news/98111007032/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

آخرین وضعیت واگذاری سرخابی‌ها از زبان بورسی‌ها

آخرین وضعیت واگذاری سرخابی‌ها از زبان بورسی‌ها https://www.isna.ir/news/98102720684/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7

سرنوشت سرخابی‌ها تا پایان سال تغییر می‌کند؟

سرنوشت سرخابی‌ها تا پایان سال تغییر می‌کند؟ https://www.isna.ir/news/98092720630/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

وام پرسپولیس میلیاردی نبود، میلیاردی شد!

وام پرسپولیس میلیاردی نبود، میلیاردی شد! https://www.isna.ir/news/98092115837/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

جزئیاتی از مشارکت جزیره کیش در جام جهانی قطر

جزئیاتی از مشارکت جزیره کیش در جام جهانی قطر https://www.isna.ir/news/98090502812/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1