عقب‌گرد سرخابی‌ها برای واگذاری در بورس!

عقب‌گرد سرخابی‌ها برای واگذاری در بورس! https://www.isna.ir/news/98081307489/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

سرخابی‌ها هنوز برای واگذاری به بخش خصوصی آماده نیستند

سرخابی‌ها هنوز برای واگذاری به بخش خصوصی آماده نیستند https://www.isna.ir/news/98061306971/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

سرخابی‌ها فعلا نمی‌توانند فرابورسی شوند

سرخابی‌ها فعلا نمی‌توانند فرابورسی شوند https://www.isna.ir/news/98050602595/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

جریان ورود مجلس به واگذاری سرخابی‌ها

جریان ورود مجلس به واگذاری سرخابی‌ها https://www.isna.ir/news/98042412334/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7

ضد و نقیض‌های واگذاری سرخابی‌ها

ضد و نقیض‌های واگذاری سرخابی‌ها https://www.isna.ir/news/98041004934/%D8%B6%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%B6-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7

مقدمات واگذاری سرخابی‌ها هنوز فراهم نیست

مقدمات واگذاری سرخابی‌ها هنوز فراهم نیست https://www.isna.ir/news/98040603462/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

واگذاری سرخابی‌ها چه شد؟!

واگذاری سرخابی‌ها چه شد؟! https://www.isna.ir/news/98022412845/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF

۹۸ ؛ سال سرنوشت‌ساز برای استقلال و پرسپولیس

۹۸ ؛ سال سرنوشت‌ساز برای استقلال و پرسپولیس https://www.isna.ir/news/98010300555/%DB%B9%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

قیمت‌گذاری سرخابی‌ها بعد از تعطیلات نوروز

قیمت‌گذاری سرخابی‌ها بعد از تعطیلات نوروز https://www.isna.ir/news/97121910061/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2

فوتبال، رشد اقتصادی روسیه را بالا کشید

فوتبال، رشد اقتصادی روسیه را بالا کشید https://www.isna.ir/news/97111810009/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF