واکنش کنایه‌دار وزیر ارتباطات به قهرمانی جوانان والیبال ایران در جهان

واکنش کنایه‌دار وزیر ارتباطات به قهرمانی جوانان والیبال ایران در جهان https://www.isna.ir/news/98050502494/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اطلاعی از طلب ۱۱ میلیارد تومانی فدراسیون والیبال نداریم

اطلاعی از طلب ۱۱ میلیارد تومانی فدراسیون والیبال نداریم https://www.isna.ir/news/98032008995/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85