«سارا بهمنیار» اولین بانوی المپیکی تاریخ ورزش گیلان

«سارا بهمنیار» اولین بانوی المپیکی تاریخ ورزش گیلان https://www.isna.ir/news/98122720722/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

تیم ملی وزنه برداری بانوان به مسابقات غرب آسیا اعزام می شود

تیم ملی وزنه برداری بانوان به مسابقات غرب آسیا اعزام می شود https://www.isna.ir/news/98111611763/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

تیم ملی وزنه برداری بانوان به مسابقات غرب آسیا اعزام می شود

تیم ملی وزنه برداری بانوان به مسابقات غرب آسیا اعزام می شود https://www.isna.ir/news/98111611763/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

تیم ملی وزنه برداری بانوان به مسابقات غرب آسیا اعزام می شود

تیم ملی وزنه برداری بانوان به مسابقات غرب آسیا اعزام می شود https://www.isna.ir/news/98111611763/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

افتتاح ۸۰۰ پروژه ورزشی در کشور تا پایان سال جاری

افتتاح ۸۰۰ پروژه ورزشی در کشور تا پایان سال جاری https://www.isna.ir/news/98111511061/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

بهره برداری از ۲۹۴ پروژه ورزشی در کشور/ ورزشکاران مهاجرت کرده فرزندان ما هستند

بهره برداری از ۲۹۴ پروژه ورزشی در کشور/ ورزشکاران مهاجرت کرده فرزندان ما هستند https://www.isna.ir/news/98111510834/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B9%DB%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

بهره برداری از ۲۹۴ پروژه ورزشی در کشور/ ورزشکاران مهاجرت کرده فرزندان ما هستند

بهره برداری از ۲۹۴ پروژه ورزشی در کشور/ ورزشکاران مهاجرت کرده فرزندان ما هستند https://www.isna.ir/news/98111510834/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B9%DB%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

فدراسیون جهانی وزنه برداری قاطعانه به کنترل دوپینگ ورود کرده است

فدراسیون جهانی وزنه برداری قاطعانه به کنترل دوپینگ ورود کرده است https://www.isna.ir/news/98111409671/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

حضور قهرمانان مطرح وزنه برداری بر ارتقای کیفیت مسابقات افزوده است

حضور قهرمانان مطرح وزنه برداری بر ارتقای کیفیت مسابقات افزوده است https://www.isna.ir/news/98111409572/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87

دوره های علمی وزنه برداری با اساتید ایرانی و خارجی در رشت برگزار می شود

دوره های علمی وزنه برداری با اساتید ایرانی و خارجی در رشت برگزار می شود https://www.isna.ir/news/98111308653/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1