ایستادگی شهرداری گرگان بر موضع خود نسبت به تصمیم فدراسیون

ایستادگی شهرداری گرگان بر موضع خود نسبت به تصمیم فدراسیون https://www.isna.ir/news/99041410101/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

طباطبایی: تصمیم فدراسیون درست بوده و تغییر نمی‌کند

طباطبایی: تصمیم فدراسیون درست بوده و تغییر نمی‌کند https://www.isna.ir/news/99041108906/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

شهردار گرگان: رای فدراسیون بسکتبال عوض نشود در لیگ حاضر نمی‌شویم

شهردار گرگان: رای فدراسیون بسکتبال عوض نشود در لیگ حاضر نمی‌شویم https://www.isna.ir/news/99013017646/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

سخنگوی بسکتبال شهرداری گرگان: رای فدراسیون ناعادلانه بود

سخنگوی بسکتبال شهرداری گرگان: رای فدراسیون ناعادلانه بود https://www.isna.ir/news/99012716372/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

امید تیراندازی ایران به تاریخ‌سازی در المپیک

امید تیراندازی ایران به تاریخ‌سازی در المپیک https://www.isna.ir/news/98112115762/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9

کوهستانی مجددا رئیس هیئت فوتبال گلستان شد

کوهستانی مجددا رئیس هیئت فوتبال گلستان شد https://www.isna.ir/news/98102922815/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

دیدار شهرداری گنبدکاووس با پیام مشهد برگزار خواهد شد

دیدار شهرداری گنبدکاووس با پیام مشهد برگزار خواهد شد https://www.isna.ir/news/98102821881/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

ورود ۳۰ هزار ورزشکار به بوکس طی دو سال

ورود ۳۰ هزار ورزشکار به بوکس طی دو سال https://www.isna.ir/news/98102821459/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84

روستای «صوفیان» کلاله میزبان چهاردهمین جشنواره اسب اصیل ترکمن

روستای «صوفیان» کلاله میزبان چهاردهمین جشنواره اسب اصیل ترکمن https://www.isna.ir/news/98012711950/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86

روستای «صوفیان» کلاله میزبان چهاردهمین جشنوار اسب اصیل ترکمن

روستای «صوفیان» کلاله میزبان چهاردهمین جشنوار اسب اصیل ترکمن https://www.isna.ir/news/98012711950/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86